Ārkārtēja pašizolācija (papildināts)


vara bungas: jauns termins “sociālā distancēšanās” būs aktuāls vismaz līdz 14.aprīlim
Fiziski tas ir 1-2 m starp personām.
[..]4.pants. Ārkārtējā situācija un tās izsludināšana

(1) Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kura laikā Ministru kabinetam ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā ierobežot valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, fizisko un juridisko personu tiesības un brīvības, kā arī uzlikt tām papildu pienākumus.

(2) Ārkārtējo situāciju var izsludināt tāda valsts apdraudējuma gadījumā, kas saistīts ar katastrofu, tās draudiem vai kritiskās infrastruktūras apdraudējumu, ja būtiski apdraudēta valsts, sabiedrības, vides, saimnieciskās darbības drošība vai cilvēku veselība un dzīvība

5.pants. Ministru kabineta tiesības izsludināt ārkārtējo situāciju

(1) Ārkārtējo situāciju izsludina Ministru kabinets uz noteiktu laiku, bet ne ilgāku par trim mēnešiem.[..]

avots

LT iev`iesa ārkārtas stāvokli divas nedēļas ātrāk par LV. Te būs gatavie risinājumi:

https://ru.delfi.lt/temy/koronavirus

PS

UPD1 LV MK rīkojums:

 1. Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

 2. Noteikt Veselības ministriju par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā.

 3. Noteikt atbildīgās institūcijas atbilstoši kompetencei par līdzatbildīgajām institūcijām.

 4. Ārkārtējās situācijas laikā:

4.1. valsts un pašvaldību iestādēm izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti;

4.2. lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem 2020. gada 13. martā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu;

4.3. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi;

4.4. pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi);

4.5. ar 2020. gada 13. martu atcelt un aizliegt visus publiskos pasākumus, sapulces, gājienus un piketus virs 200 cilvēkiem;

4.6. tūrisma pakalpojumu sniedzējiem iespēju robežās piedāvāt pārcelt un neplānot tūrisma braucienus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai informācijai;

4.7. iespēju robežās atcelt, pārcelt un neplānot darba braucienus un komandējumus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai informācijai;

4.8. nodrošināt, lai darbos, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai (atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumiem Nr. 477 “Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība”), netiktu nodarbinātas personas ar akūtas elpceļu infekcijas simptomiem;

4.9. ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes institūcijām un ieslodzījuma vietām ierobežot apmeklējumus iestādē trešajām personām, izņemot ar iestādes vadītāja atļauju pamatfunkciju nodrošināšanai;

4.10. var tikt ierobežotas likumā noteiktās ieslodzīto tiesības atbilstoši Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka lēmumam;

4.11. aicināt fiziskas personas atturēties no ārvalstu braucieniem;

4.12. personām un kontaktpersonām, kuras atgriezušās no Covid-19 skartās valsts vai teritorijas, jāveic īpaši piesardzības pasākumi, tai skaitā:

4.12.1. 14 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts vai teritorijas novērot savu veselības stāvokli, divas reizes dienā (no rīta un vakarā) mērot ķermeņa temperatūru;

4.12.2. nekavējoties zvanīt 113, ja parādās kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi);

4.12.3. jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā (mājas karantīna) un jābūt pieejamam saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām;

4.12.4. novērot savu veselības stāvokli;

4.12.5. nepakļaut citas personas inficēšanās riskam, cenšoties samazināt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņemt viesus, neapmeklēt publiskas vietas, institūcijas un nedoties privātās vizītēs u. c.);

4.12.6. uzturēties dzīvesvietā un nedoties uz darbu, sabiedriskām vietām, vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku, iespēju robežās neizmantot sabiedrisko transportu;

4.12.7. pirmās nepieciešamības preču vai pārtikas iegādei izmantot kādu no šādām iespējām:

4.12.7.1. piegādi mājoklī, izvairoties no kontakta ar piegādātāju;

4.12.7.2. pārtikas vai preču piegādi ar tuvinieku palīdzību, atstājot tās pie durvīm;

4.12.7.3. lūgt pašvaldības sociālā dienesta palīdzību, izvairoties no tieša kontakta ar sociālo darbinieku;

4.12.7.4. ja nav citu risinājumu, veikalu apmeklēt ar medicīnisko masku stundās, kad veikalā mazāk cilvēku, ievērojot 2 metru distanci no veikala apmeklētājiem un pārdevējiem un ievērojot roku un klepus higiēnu;

4.13. atļaut Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā un stacionārās ārstniecības iestādēs strādājošām ārstniecības personām, kā arī Slimību profilakses un kontroles centrā strādājošiem epidemiologiem noteikt tādu virsstundu darba laiku, kas pārsniedz Darba likumā noteikto maksimālo virsstundu laiku, bet nepārsniedz 60 stundas nedēļā. Veselības ministrijai virsstundu darba apmaksai nepieciešamos papildu finanšu līdzekļus pieprasīt no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

 1. Pasākumus finansēt no institūcijām iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2020. gadam”, kā arī pēc institūciju motivēta pieprasījuma no  valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Šādos gadījumos lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem Ministru kabinets.

 2. Noteikt, ka likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 3. panta otrajā daļā noteiktā valsts institūcija ir attiecīgās nozaru ministrijas, kuras apkopo un iesniedz Finanšu ministrijā personu prasījumus pret valsti par nodarīto kaitējumu.

 3. Valsts kancelejai saskaņā ar likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli9. panta trešo daļu paziņot Saeimas Prezidijam par Ministru kabineta pieņemto lēmumu un atbilstoši minētā likuma ceturtajai daļai informēt sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus par pieņemto lēmumu.

avots

VB: Izņemot pulcešanās aizliegumu  (ārpus telpām?) 200+ un mācību procesa pārtraukšanu, visi pārējie pasākumi ir vēlējuma vai ieteikuma formā, 4.12.1. un  4.12.4. vispār dublē viens otru.  Tā kā secināms, ka ārkārtējie pasākumi pagaidām ir visnotaļ “veģetārā” formā, kas neizslēdz to drakonisku pastiprināšanu nākotnē.  LT rāda ceļu,  LV kopē, EE improvizē , paniko un izpērk veikalus. Turpinājums sekos.

12 domas par “Ārkārtēja pašizolācija (papildināts)

 1. LT ārkārtas stāvokli ieviesa 2 ned ātrāk, bet kādus reālus mērus pieņēma šodien, tāpat kā LV.

  samazināta birokrātija iepirkumos u.tml.

 2. KUR PALIKUSI ROKU MAZGĀŠANA???!!! 😀
  Tagad redzu tikai pie veikalu apmeklēšanas, ka jāievēro “roku higiēna”!
  Visas Kariņa un VB stratēģijas pamatu pamats cīņā ar komunistu vīrusu ir gājis zudībā??
  Tagad visa pamatu pamats – sociālā distancēšanās. Kas būs nākamais? Līķu kremēšana (Ķīnas pieredze) nevis rakšana (Irānas pieredze)?
  Starp citu – kas notiek ar braukšanas mācībniekiem un CSDD eksāmeniem? Potenciāli reti infekcioza padarīšana. Cerams, ka tā arī skaitās atcelta.
  Nav skaidrs, kad beidzot slēgs robežas? Kad aizklapēs beidzot to nelaimīgo lidostu, vai arī tas ir mūsu slepenais ierocis pret Igauniju? Kad ieviesīs sodus par roku nemazgāšan… atvainojos… par sociālās distances neievērošanu??? Itālijā sola 21 gadu cietumā, ja ar simptomiem vazājas apkārt. Kā risinās problēmu ar medicīnas personālu, kuriem nav nodrošināti pietiekami aizsardzības līdzekļi? Viņi taču var vienkārši atteikties iet uz darbu, ja apdraudēta viņu veselība. Vai arī nedrīkst, jo ārkārtējā situācija?

  • Jautājumi vietā. Pus-pasākumi nodrošinās pus-rezultātus. Nesaprotu kādēl drīkst pulcēties 199 cilvēki, bet 201 nē, jau 3 būtu daudz. Ceru, ka ierobežojumi paliks skarbāki pasliktinoties situācijai. Ārsti, tāpat kā karavīri, devuši zvērestu.

   • Runā, ka slimnīcās esot brutāli izzagtas maskas un dezinfekcijas līdzekļi.

    Es saku “runā”, bet es diemžēl zinu droši, no tiešiem avotiem.

    Atliek cerēt, ka ir kaut kādas rezerves/plāni uz šo.

    • tu taču zini, plāni ir, atliktās piegādes

     Krīzes situācija – Dezinfekcijas līdzekļi, maskas utt pret parakstu, pie durvīm pogainais
     Par zagšanu ārkārtas situācijā ārkārtas sods – reāli iesēdināt līdz krīzes beigām, pēc tam tiesāt. Spaiņiem dezinfekcijas līdzekļu nevar paslēpt – gan jau sanitāriem mājās zem gultas stāv. Uztaisīt šmonu.
     Par dezinfekcijas līdzekļu tirdzniecību sods kā par heroīnu.
     Tā ir noslēgta sabiedrība, runas ātri izplatītos, ar amnestiju pat nozagtie līdzekļi “atrastos”.

 3. 1. dievpalīgu epidemiologiem, ārstiem u.c. krīzes risinātājiem
  2. valdībai situācija nav vienkārša – vienā ausī runā epidemiologi ar ierobežojumiem, otrā – AirBaltic, viesnīcnieki u.c., kam ir labāks lobijs uz 3 var 5 % IKP. Plus valdības komandā apmēram puse ir apaļi idioti.

  Bet ko vajadzēja/vajag darīt:
  1. pretvīrusu propaganda – stratcom lielvalstī nav neviena plakāta, youtube video ar saprotamu vēstījumu, sadalītu dažādām vecuma grupām, RU un LV valodās. nekā.
  2. Latvijā ir attīstīta ķīmijas rūpniecība – uzsintezēt dzelzceļa cisternām izopropilspirtu nebūtu jābūt problēmai. Ja nepilda valsts pasūtījumu – ārkārtas stāvoklis-nacionalizēt uz laiku. Dezinfekcijas līdzekļiem būtu jābūt lētiem un pārdošanā visur.
  3. Roku dezinfekcijas infrastruktūra – dispenseri visur; sab.transportā, veikalos, pie aptiekām utt. Plastmasas rūpniecība LV ir, dispenserus varētu saražžot. ja neražo – nacionalizēt uz laiku.
  4. sab transports max kapacitātē uz nenoteiktu laiku – jo mazāka burzma, jo mazāk infekciju
  5. atcelt maksas autostāvvietas – personīgā transporta lietošana samazina kontaktus par kārtu.
  6. par maskām – šūšanas industrija lv ir, jautājums par izejvielām. ja nešuj maskas – nacionalizēt uz laiku.
  7. uzdot par pienākumu pašvaldībām nodrošināt karantīnniekiem produktu piegādi mājās. Tiko atbrīvojās desmitiem tūkstošu darbaroku – skolotāju.

  Par krīzes risinātāju priekšnieku iecelt katastrofu mediķi, VUGD vai kaujas virsnieku, pāriet no politkorektās darba grupu valodiņas (iesakam izvērtēt, nepieciešamības gadījumā utt) uz īsām un konkrētām pavēlēm.

  Smiekli nāk par to MK rīkojumu:
  1) pašvaldības soc.dienests pasūtīs to karantīnnieku nahuj, jo socdienestam nav tādi pienākumi, nav resursa, un darbinieki vnk baidīsies iet pie karantīnniekiem
  2) uzdevumiem jābūt izpildāmiem – kur tas karantīnnieks izraus to masku? viņu nav

  • pie veikalu ieejām u.c. vietās policija/ZS/NBS, kas ar steku palīdz ieturēt sociālo distanci un neradīt burzmu iekšpusē

  • +1000. Man simpatizē ka darāmais ir reāls, ne gaisa pilis.

   Domāju, ka attiecībā uz maskām un dezinfektantu būs virzība.

   Bet vispār – mēs esam no labā gala, uz reakciju skatoties.

   Jautājums par testēšanas kapacitāte – ja LIC 76 tagad 24h laikā, tad gan jau tie (vēl) nav griesti – EGL rindas, bet arī velk. Vācijai un D-korejai kapacitāte 12k dienā, ja rēķināt pret Vācijas iedzīvotāju skaitu, mums vajadzētu 300 dienā, neesam briesmīgi tālu.

   Drusku visiem jāiebrauc – kas notiek – bet ir mazliet laika rezerve, te es domāju privāto sektoru.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.