Šie šauj šurp?


Tas ir normāli,  ka katrai valstij  ir savi patrioti, normas robežās ir mērens  nacionālisms, normāli, ka valstij ir sabiedrotie un neizbēgami jebkurai valstij ir arī nedraugi. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis un vēsture neatstāj variantus minot no kuras debesu puses nāk vislielākais apdraudējums. Būtu tālredzīgi  zināt savus nedraugus vārdā, kā arī būtu vēlams zināt viņu uzskatu pamatnostādnes un  algoritmus KĀ viņi domā, jo gudrs nedraugs līdz pēdējam brīdim neatklās KO tieši viņš domā. Bet Latvijai taču ir tikai gudri nedraugi…

Viena no ietekmīgajām Krievijas nevalstiskajām organizācijām ir, t.s., Izborskas diskusiju klubs, kurā ir apvienojušies politiķi, politologi un eksperti, kuru politisko platformu varētu īsi raksturot, kā idejas nešanu tautās par modernu, kreisi orientētu Krievijas impēriju PSRS robežās (CCCP-2) ar monarhijai līdzīgu valsts pārvaldes iekārtu, kas pozicionē Krieviju nevis kā valsti citu valstu saimē, bet kā patstāvīgu civilizāciju, kas ir antagonistiska Rietumu civilizācijai.

Lai cilvēki, kas seko notikumiem, uzreizi saprastu par ko ir runa minēšu, ka kluba dibinātāji un biedri ir Latvijā pazīstamas personas tādās, kā Ivašovs, Šurigins, Naročņicka, Dugins, Ševčenko, Ļeontjevs, Starikovs, Deljagins, Hazins, Glazjevs, Kučerenko un visbeidzot Prohanovs. Kā saka ne pielikt, ne atņemt – visi Rietumu „draugi” vienkopus.

Kluba mērķu un gaidāmo uzdevumu  vēriens prasa  izstrādāt ideoloģisko pamatojumu visu valstisko funkciju mijiedarbībai, t.sk., arī valsts aizsardzības koncepcijas reformai. Šeit būtu jāatzīmē, ka kluba biedri ir un bija ļoti skeptiski noskaņoti par mūsdienu Krievijas militāro doktrīnu, pamatoti uzskatot to par nepietiekamu, pretrunīgu un neatbilstošu valsts lomai un vietai pasaulē. Lai arī kluba sanāksmes labprāt apmeklē abi Krievijas vadoņi, klubs neminstinās izteikt valdībai un prezidentam kritiku, norāda uz viņuprāt nepietiekamu ideoloģisko darbu ar sabiedrību, bet vienlaikus dedzīgi atbalsta katru valdības aktivitāti, kas vērsta uz Krievijas valstiskuma stiprināšanu. Kluba aktivitātes nepaliek nepamanītas, varētu teikt, ka risinājumi par kuriem diskutē klubā agri vai vēlu, pilnībā vai daļēji atspoguļojas Krievijas oficiālajā  iekšējā un ārējā politikā.

Kontekstā ar jau iesākto tēmu par ceturtās paaudzes karadarbību (4GW), mūsu bloga auditoriju varētu interesēt, kā Krievijas megapatrioti redz modernās paaudzes karadarbību un tos uzdevumus, kurus būtu jārisina KF BS tuvajā un tālajā nākotnē. Lielākai daļai mūsu lasītāju ir tā priekšrocība, ka tulkojums no krievu valodas nav nepieciešams. Tādēļ no vairāku desmitu lappušu gara  Izborskas kluba ziņojuma par militāro reformu mēs ieskatam piedāvāsim izvilkumus ar saviem komentāriem. Tie, kuri gribēs redzēt visu ziņojumu un vēl vairāk, bez grūtībām atradīs Izborskas diskusiju kluba tīmekļa vietni. Visuvarenais Google™ noteikti palīdzēs.

 

Доклад Изборского клуба

ВОЕННАЯ РЕФОРМА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ КОНЦЕПЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СИСТЕМНО-ДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

 (..)

Ни в коей мере не претендуя на его критическое переосмысление и переработку, мы, группа экспертов, объединившихся под эгидой патриотического Изборского клуба, тем не менее, считаем крайне желательным начало работы в данном направлении, поскольку глобальная геостратегическая ситуация в современном мире развивается стремительно и во многом неожиданно, а неадекватная оценка вызовов и угроз для национальной безопасности Российской Федерации может повлечь за собой неадекватные действия с катастрофическими последствиями.

1.Varabungas: Arī mēs Latvijā varam teikt, ka neadekvāts valsts apdraudējumu un izaicinājumu izvērtējums noved pie neadekvātas rīcības militāro spēju attīstībā, kurai var būt  katastrofiskas  sekas valsts mērogā. Ģenerālis Krēsliņš par to daudz rakstīja, diemžēl  bez manāmiem rezultātiem.

(..)

1. Современная и будущая система безопасности России, в первую очередь, зависят от адекватности действий российского руководства в оценке внешних и внутренних угроз, системного и продуманного подхода к военному строительству, а также выверенной внутренней социально-экономической политики, не допускающей социальной дестабилизации общества и деградации населения.

2.Varabungas: Katrai valstij nepieciešams adekvāts draudu novērtējums. Atslēgas vārds šeit ir „adekvāts”. Dombrovska pēdējā ziņojumā Saeimai par valsts drošību sagāztas vienkopus vairākas pareizas lietas, bet nav noteiktas prioritātes un nosaukti konkrēti pasākumi ar ko atbildēt uz identificētiem izaicinājumiem. Ziņojums Saeimai ir formalitāte un tā saturs ir tik pat formāls. Līdz brīdim, tas tā var būt, pagaidām Latvijai veicas.

(..)

2. Геополитические представления 90-х годов, исходившие из тезиса об отсутствии у России «внешнего противника» и провозгласившие стратегию односторонних внешнеполитических уступок, «уклонения» от прямых вызовов, что рано или поздно убедит Запад в нашем миролюбии и вынудит его принять Россию как равного партнёра в клуб «цивилизованных стран», показала свою полную несостоятельность.

3.Varabungas: … un kurš tad tiks nozīmēts būt par  „ārējo pretinieku”, NATO valstis? Ķīna? Japāna? Gruzija?

(..)

За прошедшее двадцатилетие целый ряд государств, граничащих с РФ, вполне явно обозначил разного рода претензии к нашей стране: от сугубо экономических до территориальных. Многие из таких претензий могут в будущем спровоцировать конфликтные ситуации и попытки их разрешения силовым путём.

4.Vara bungas: Nevienai NATO valstij pagaidām nav teritoriālo pretenziju pret Krieviju. Tomēr Arktikas reģionā lielvalstis „beržas” tā, ka  jau paliek diezgan „silti”.

(..)

3. Основные стратегические внешние угрозы для РФ сегодня, как прежде, исходят от США и стран Запада, которые не заинтересованы в восстановлении нашей страны как «центра силы» глобального значения, а потому проводят политику, направленную на ослабление России, на оттеснение её к периферии мирового сообщества, фиксации её статуса как страны-источника сырья и мировой свалки отходов. При этом США и их союзники используют — с целью достижения решающего военно-стратегического превосходства над Россией — концепцию «мягкой силы», предусматривающей системное комбинированное воздействие трансформационных, информационных и деформационных действий.

5.Varabungas: Rietumi nogrēkojušies, jo grib transformēt, informēt un deformēt kaimiņus. Bet kura lielvalsts to negrib? Krievija? Kā vēl grib. Mēs Latvijā esam kļuvuši par  ekspertiem  Krievijas „maigā spēka” absorbēšanā. Cik ilgi vēl turēsimies? Valsts politikai jābūt tādai, kas novērstu inspirēto deformāciju sekas, aizsargātu valstij kritiski svarīgas intereses pret nedraudzīgu transformāciju un informētu sabiedrību tā, lai pretinieka informācijas operācijas  kļūtu maksimāli neizdevīgas. Tā ir māksla.

(..)

5. Войны ХХI века характеризуются многообразием форм и способов развязывания вооруженного конфликта, и заблаговременным — задолго до начала боевых действий — нанесением максимального ущерба противнику с помощью «организационного оружия», этого ноу-хау современной войны. Что предполагает, прежде всего, дистанционное и «бесконтактное» нарушение функционирования структур управления атакуемой страны, инициирование раскола её политических элит, нарушение в этой стране социальной стабильности за счёт сочетания подрывных пропагандистско-психологических, экономических и специальных операций.

6.Varabungas: Pilnīgi piekrītam šīs tēzes autoriem. Turklāt, tā precīzi atbilst 4GW koncepcijai. Bet tieši šajā jomā Latvijas varas struktūras nav darījušas neko, lai apzinātu apdraudējumu un adekvāti rīkotos.

(..)

6. Фаза боевых действий характеризуется скоротечным характером сражений, стремлением в максимально короткие сроки нанести неприемлемый ущерб системам управления и военной инфраструктуре противника, ведением боевых действий как на всю глубину фронта, так и «по вертикали»: в воздушном и космическом пространстве. Технологически развитые армии стремятся к ведению боевых действий дистанционно, без прямого соприкосновения с противником.

7.Varabungas: Militārā infrastruktūra laikam ir vienīgā sfēra, kurā Latviju nekas neapdraud, jo  militārās infrastruktūras mums nav kā sugas. Dubultā pielietojuma infra gan mums ir, jādomā kā, ar ko to aizsargāsim (NBS PGA spējas visiem zināmas).  NBS izlūkošanas spēju attīstība un īpaša uzmanība OPSEC pasākumiem varētu kļūt par asimetrisku atbildi tehnoloģiski attīstītākam un labāk bruņotam  pretiniekam.

(..)

10. Назрела необходимость создания в составе Вооруженных Сил РФ новых родов войск и структур:

— Агентства по информационно-сетевому противоборству и информационным операциям как структуры, осуществляющей информационное сопровождение действий армии, а также пропагандистские, контрпропагандистские и иные активные операции в мировой сети Интернет и медиапространстве.

8.Varabungas: Arī pie mums šis tas tiek darīts… Uz brīvprātības pamata.

(..)

Анализ доступной информации показывает, что на сегодня особого внимания заслуживают исследования и разработки:

— дистанционно управляемых автоматизированных устройств, имитирующих физическую, речевую и даже интеллектуальную деятельность человека – роботов;

— дистанционно управляемых и автономных беспилотных летательных аппаратов различных функций и назначения;

— систем разведки, связи, коммуникаций и управления, их элементной базы, соответствующих алгоритмов, математического и программного обеспечения;

— средств вооруженной борьбы, основанных на новых физических принципах и эффектах;

— генно-инженерные и биофизические технологии.

9.Varabungas: RTU vajadzētu pierakstīt un atbilstoši rīkoties. UAV Latvijā jau ražo, bet diemžēl AM tie neinteresē.

(..)

Не впадая в крайности алармизма, мы должны, тем не менее, отметить, что сегодня реальными «центрами силами» в гораздо большей степени выступают транснациональные корпорации (ТНК), чем национальные государства. Они — даже такие крупные, как США, — всё в большей мере выступают в роли военно-политических инструментов сверхкрупного транснационального капитала (Финансового Интернационала, Фининтерна). Поэтому всё четче обозначается тенденция переноса главных «узлов» международных и межгосударственных противоречий в сферу геостратегических и экономических интересов. Традиционные суверенные государства и их военно-политические блоки теряют определяющую роль в мировом развитии, которую они играли на протяжении последних 200 лет, с конца XVIII до конца ХХ века.

(..)

Системно-цивилизационный кризис мира – это уже не прогноз на завтра, а вполне сформировавшаяся реальность. Появление альтернативных глобальных проектов, принципиально новых идеологий и лидеров — дело ближайших десяти-пятнадцати лет. И это обстоятельство также указывает на растущую вероятность «большой войны» между основными мировыми «центрами силы», то есть прежде всего — между США и КНР.

(..)

Некоторые аналитики пытаются сравнивать нынешнюю ситуацию с преддверием Второй мировой войны. Мы же считаем период, в который мир вступил после 2007 года, скорее, близким к ситуации не 30-х, а 80-х годов прошлого века. А потому нашей стране предстоит готовиться, скорее, к жесткой конфронтации, сходной с «холодной войной» против СССР в 80-е годы, чем с угрозой «большой войны», подобной Второй мировой и Великой Отечественной войнам.

10.Varabungas: Ja tā, tad Latvija atrodas topošā „aukstā kara” ierakumu priekšējās līnijās.

(..)

Основными вехами раскрутки «конфронтационной спирали» на территории РФ в современных условиях являются:

— стимулирование локальных сепаратистских вооруженных действий с доведением их до тотального хаоса и расчленения страны;

— раскол элиты и общества, как финальная стадия направляемого кризиса ценностной системы или системы смыслов;

— деморализация армии и военной элиты;

— искусственная, непрерывная и управляемая деградация внутренней социально-экономической ситуации в стране;

— целенаправленное усиление и формирование соответствующих внешних кризисных факторов;

— постепенное стимулирование социально-политического кризиса;

— одновременная интенсификация различных форм и моделей психологической войны;

—    активизация массовых панических настроений, полная деморализация ключевых государственных институтов;

11.Varabungas: Kā saka: „cīņā par zobenu uzvar tas, kurš tur rokturi”. Minētie paņēmieni tikpat labi var tikt izmantoti pret Latviju. Vairāki šā plāna  punkti attiecībā pret Latviju jau ir izpildīti.

(..)

Поэтому, рассуждая об угрозах «малых» и «больших» войнах, необходимо понимать, что это будут не привычные войны традиционного типа, где основную роль играло деформационное воздействие на противника, прежде всего через массированное применение средств вооружённой борьбы (ракет, авиации, танков и проч.), а военная победа достигалась победой в сражении или компании. Это будет системная совокупность сложных процедур и технологий трансформационного и информационного воздействия на управляющие центры противника, которая лишь на конечном этапе — и то далеко не всегда — предполагает высокоинтенсивное применение «обычных» вооружённых сил.

12.Varabungas: Pilnīgi piekrītam šādai tēzei un cenšamies brīdināt Latvijas sabiedrību par to, ka mūsdienās, lai iekārotu valsti var iztikt bez šaušanas. Negribētos, lai Latvija kļūtu par poligonu kurā izmēģina jauno INFOOPS taktiku un tehnoloģijas.

(..)

Очевидно, что в ходе целой цепи войн последнего двадцатилетия лет, где принимали участие вооруженные силы США, включая силы специальных операций (ССО), отрабатывались новые подходы и совершенствовались новые способы ведения войны. В результате именно США являются сегодня обладателями наиболее передовой военно-стратегической концепции. Поэтому совершенно необходимой является попытка проанализировать эту концепцию и выделить её основные элементы.

13.Varabungas: Paradoksāli, bet „kolēģi” domā kā mēs un dara tieši to pašu ko mēs šeit…

(..)

продемонстрировали эффективность новых способов ведения войны и новых видов оружия. К такому оружию, прежде всего, необходимо отнести организационное оружие: скоординированные по времени психологические, пропагандистские и киберпространственные операции, в сочетании с экономическими и политическими санкциями как против руководителей государств-объектов агрессии, так и против «элит» и простых граждан этих стран. Совокупность таких операций имеет своей целью психологическое подавление всех, «снизу доверху», слоёв населения стран-объектов агрессии, дезорганизацию системы управления этих стран, нарушение функционирования экономики.

(..)

В современных вооруженных конфликтах одной из особенностей ведения боевых действий армией США является безусловный приоритет разведки и автоматизированных систем управления. На этой основе в США разработана и внедрена на всех уровнях военной организации сетецентрическая концепция ведения боевых действий, позволившая решить вопросы различного воздействия на войска противника, в том числе и огневое поражение в реальном масштабе времени, без потери времени на принятие решения и организацию последующего огневого поражения.

14.Varabungas: Par karadarbības tīklcentrisko dimensiju varabungas gatavojas rakstīt. Šis jēdziens ir cieši saistīts ar 4GW. Sekojiet reklāmai.

(..)

Четвертой особенностью ведения «войн нового типа» является стирание граней между состояниями мира и войны путём широкомасштабного использования на первых этапах военных операций специально созданных и постоянно модернизируемых сил специальных операций. Именно ССО (Sili Specialnih Operacij. varabungas) создают в странах-объектах агрессии зоны нестабильности и вооруженных конфликтов путем вовлечения в них различных этнических, конфессиональных и иного рода общностей. Затем, используя уже созданную внутреннюю нестабильность как повод для вмешательства, приступают к непосредственному уничтожению систем государственного управления, инфраструктуры и жизнеобеспечения, дезорганизации системы военного управления и дезорганизации тыла противника.

15.Varabungas: Nav jābūt īpaši stiprai iztēlei, lai iedomātos šādas situācijas iespējamību Latvijas apstākļos. Tā ir īpaši bīstama, jo  neveido pamatu palīdzības pieprasīšanai no sabiedrotajiem, to starptautisko vienošanos ietvaros, ko Latvija ir noslēgusi līdz šim. Tikai neminiet EU QRF. Kamēr eirobirokrāti spriedīs un lems viss jau būs beidzies. Trīspusējs konflikts  Mali starp valdības spēkiem, islāmistiem un tuaregiem irlabs piemērs tam, ka bez Francijas izšķirošas un aktīvas iejaukšanās valsts būtu sadalīta.  ES pa to laiku gatavojās sūtīt padomniekus un segas.

(..)

 Ограниченные региональные войны, очевидно, останутся в обозримом будущем наиболее распространенной формой межгосударственных вооруженных конфликтов. Для России самыми оформленными угрозами такого рода являются претензии Японии на южнокурильские острова, а также непризнание Грузией итогов конфликта 2008 года в Южной Осетии.

16.Varabungas: Gruzīniem vajadzētu būt lepniem, jo viņi ir atzīti par „apdraudējumu” Krievijai. Bet „liksim aiz auss”, ka ierobežotie reģionālie bruņotie konflikti ir visticamākais scenārijs, kurā mūsu NBS būtu jābūt gataviem piedalīties.

(..)

Б.СЦЕНАРИЙ «РЕГИОНАЛЬНОГО ПОГРАНИЧНОГО КОНФЛИКТА»

По своему характеру такой конфликт будет:

— скоротечным, ввиду ограниченности военных задач, и стремлением решить их без втягивания противоборствующих сторон в «полноценную» войну;

— локальным: район боевых действий будет ограничен рамками непосредственной конфликтной зоны (спорные территории, анклавы проживания той или иной народности и т.п.).

При этом, началу конфликта также может предшествовать заметный период нарастания конфликтного потенциала, что позволит провести России необходимые военные приготовления.

В.СЦЕНАРИЙ «ВНУТРЕННЕГО ВОЕННОГО КОНФЛИКТА, КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ»

По своему характеру такой конфликт будет:

— вялотекущим: противник сделает ставку на диверсионную войну и тактику «булавочных уколов», то есть изматывания федеральных силовых структур террористическими атаками и локальными ударами;

— продолжительным, т.к. победа в таком конфликте возможна только при критической усталости одной из воюющих сторон, разочарованием в целях конфликта вовлечённого в него населения и изоляцией района боевых действий, перекрытием финансовых и ресурсных источников, подпитывающих одну из сторон конфликта;

— не имеющим полноценных боевых столкновений.

(..)

Выявление угрожающих факторов и тенденций на раннем этапе развития конфликта позволит получить стратегический выигрыш во времени для наилучшей подготовки к такому конфликту, инициативы в выборе времени, места, сил и средств для его разрешения.

(..)

Поэтому, на наш взгляд, настоятельно необходима комплексная профессиональная, общественная и общегосударственная экспертиза проведенных преобразований.

Для этого необходимо, прежде всего, сформировать межведомственную экспертную комиссию, в которой собрать авторитетных военачальников, военных учёных, политологов, военных экспертов, которым поручить оценку уже проведённых преобразований и подготовку предложений по коррекции дальнейших действий в рамках военной реформы. Несекретная часть их работы должна быть вынесена на общественное обсуждение, после которого компетентные государственные органы с учётом высказанных мнений примут окончательное решение.

17.Varabungas: Prātīga doma, kompleksa pieeja mūsu NBS būvniecībai nekad nav bijusi, te būtu ar ko nodarbināt topošo „izcilības centru”, NVO ekspertus un ģenerāļu klubu.

(..)

Говоря о коррекции реформы системы управления, нельзя не сказать о ключевом элементе этой системы, о кадрах. Введенная трёхлетняя ротация офицеров в ведущих управлениях Генштаба привела к тому, что качество выполнения должностных и специальных обязанностей по занимаемым должностям резко снизилось.

18.Varabungas: Tas pats vērojams Latvijas NBS. Cik spējīgu virsnieku nav priekšlaicīgi atvaļinājušies „pateicoties” MakLakova realizētai rotācijas sistēmai. Beidzamo LM „gājienu” ar izdienas pensiju „sakārtošanu” savādāk, kā  diversiju skaidrot nevar. Ja karavīriem būtu pateikts, ka jaunā kārtība attieksies tikai uz tiem, kuri noslēgs PMD līgumu pēc jaunās kārtības spēkā stāšanās  – šobrīd „zābakos esošie” karavīri censtos nodienēt pēc iespējas ilgāk, lai saņemtu izdienas pensiju pēc vecās kārtības. Turpretī tagad viss kājām gaisā, karavīri demoralizēti un nikni skat. piezīmi Nr.11. Viss notiek pēc plāna…

(..)

Офицеров не хватает, их роль в военных коллективах не соответствует задачам. Их уровень подготовки (особенно младшего офицерского состава) зачастую удручающий..

19.Varabungas: … bez komentāriem

(..)

В ходе военной реформы по переходу Вооруженных Сил РФ к «новому облику» было предложено рациональное решение проблемы ОВР. Части и соединения сокращенного состава-«кадр», предлагалось передать в подчинение губернаторов краев и областей (аналогично системе Национальной Гвардии США). Было предложено заключать с желающими контракты, согласно которым такие «резервисты» должны были раз в месяц прибывать на двухдневные сборы, раз в полгода — на недельные, а один месяц в году убывать на полковые/дивизионные учения. По своему контракту «резервист» получал бы не менее 10 тысяч рублей в месяц прибавки к основной зарплате. Принцип стажировки такой же: 2 дня—неделя—месяц, при этом заключался бы такой же контракт с такой же оплатой труда.

20.Varabungas: Pie mums blogā viens speciālists „redzēja” rezervistus tikai kā ārrindas zemessargus. Tomēr citu valstu pieredze pierāda, ka Aktīvo rezervi var un vajag izmantot arī aizpildot „kadrētos” amatus visu spēku veidu apakšvienībās. Resursu ekonomija un pieredzes apmaiņas priekšrocības izlīdzinātu organizatoriskās grūtības, kas saistītas ar aktīvās rezerves personāla vadību. Vēl jo vairāk, ņemot vērā, ka mums nav OMD. Bet jāpagaida kamēr līdz AM žirafam „aizies”.

(..)

а в интересах качественного формирования, обустройства, подготовки Национального военного резерва, включающего все виды вооруженных сил — предусмотреть формирование Командования национального военного резерва. При формировании центрального органа такого Командования, а также органов управления и взаимодействия на местах, — предусмотреть привлечение к их работе офицеров, находящихся за штатом и/или уволенных по сокращению штатов в ходе Военной реформы. Таким образом, мы уже сегодня обеспечим офицерский состав Командования НВР высокопрофессиональными кадрами и разумно используем сложившуюся ситуацию, когда за штатом числится несколько десятков тысяч офицеров.

21.Varabungas: Mūsu grupa vairākas reizes piedāvāja šādu/līdzīgu ideju vismaz diviem ministriem. Rezultāts = 0 „Paldies par rūpēm”. Tajā pat laikā atvaļināto PMD karavīru skaits drīz pārsniegs NBS skaitlisko sastāvu. Tas taču ir labs resurss finansiālā bada laikā! Bet AM tēlo  „bagātu kundzi”, rauc degunu  un „nafig vajag”  pilnīgi lasāms ierēdņu pašapmierinātajos mūļos (feisos pēc NATO terminoloģijas) 🙂 .

(..)

В концепции войны «нового типа» спецназ, как одна из составных частей сил специальных операций и как орган, способный самостоятельно добывать и реализовывать полученную или добытую им информацию, —будет играть одну из основных ролей.

(..)

Силы специальных операций и их составная часть, «спецназ», — это универсальное наступательное оружие. Страна и армия, владеющие этим оружием, всегда будут иметь преимущество над противником, который такового не имеет.

(..)

Учитывая тенденции развития современной вооруженной борьбы, где значительную роль играет организационное и информационное оружие, КСО (komandovaņie specialnih operacij, varabungas), взаимодействуя с МИДом и другими силовыми структурами, сможет участвовать в проведении специальных психологических операций, операций информационного характера

22.Varabungas: Raksturiga pārteikšanās „взаимодействуя с МИДом и другими силовыми структурами”. Mūsu ĀM gan šķiet nav vēl gatava darboties kā spēka struktūra, bet varbūt tas ir labi, jo veiksmīgu sadarbību kombinācijā „reindžeris” + „ministrijas klerks” ir grūti iedomāties.

(..)

Безусловно, военные технологии во многом определяют то, какими будут боевые действия будущего, их тактику и стратегию, формы и способы ведения войны.

Поэтому, изучая возможности, которые предоставляют перспективные военные технологии, можно определить и направление развития военного дела, и характер будущих вооружённых столкновений.

Военные технологии ближайшего будущего

Относительно ближайших военных технологий (категория А). Их реальное использование в локальных вооруженных конфликтах можно видеть уже сегодня.

История вопроса примерно такова. С начала 2000-х годов в бюджете Минобороны США фигурирует переходящая из года в год программа «боевые системы будущего» (Future Combat System). Цель программы, а также множества сопутствующих подпрограмм, — разработка методологии и соответствующих технических средств, позволяющих объединять всех участников боевых действий на театре войны в единую информативно-командную сеть, обеспечение на этой основе новых возможностей вооруженной борьбы, повышение боевой эффективности и мобильности войск и вооружений, вплоть до отдельных военнослужащих. В результате многолетней и последовательной работы был создан, по существу, качественно новый облик армии и флота США, получивших, прежде всего, новейшие системы коммуникаций и управления и мощное ударное вооружение.

23.Varabungas: Ziņojuma autoriem nevar pārmest pārlieku mīlestību pret ASV, tomēr viņiem pietiek saprāta, lai  atzītu ASV militāro tehnoloģiju priekšrocības, analizēt tās un attiecīgi  rīkoties. Latvijas NBS ir iestrēguši viduslaikos un tehnoloģiskie izrāvieni pārskatāmā nākotnē pat netiek plānoti. Bēdīgi, jo tas var dārgi maksāt. Par visu uz šīs Zemes ir jāmaksā, bet negribētos pārmaksāt dēļ tā, ka kāds „aizsardzības politikas veidotājs” paļāvās uz to, ka „kara taču nebūs”.

(..)

—    создание новой роботизированной боевой техники (от беспилотных летательных аппаратов – БПЛА, до управляемых на расстоянии роботов-«пехотинцев» и роботов-боевых машин). Всё это сегодня реально применяется американской армией в Афганистане и Ираке, а также активно разрабатывается другими странами мира. БПЛА, например, сегодня разрабатываются десятками государств, известны уже несколько десятков образцов, принятых на вооружение. Повышенное внимание этой теме уделяет Китай, Израиль, Иран и другие, чего пока нельзя сказать о России;

24.Varabungas: … un paldies Dievam.

(..)

На самом деле, в течение двадцати последних лет эта концепция оправдывала хроническое недофинансирование наших Вооруженных Сил и привела их к тяжелейшему системному кризису и деградации.

Военное строительство «от бюджета» приводит к созданию идеально-бессмысленной армии, неспособной отражать реальные угрозы, но при этом отнимающей у страны огромные ресурсы развития.

25.Varabungas: Tas gan ir tiesa arī attiecībā uz Latviju, jo mūsu NBS prot teicami prezentēt Latvijas karogu aiz valsts robežām, kur mūsu apakšvienībām iztrūkstošos kaujas un kaujas atbalsta elementus kompensē sabiedrotie (un  šo valstu nodokļu maksātāji), bet būs pilnībā bezspēcīgi sastopoties ar augstākminētajiem izaicinājumiem savās mājās. Kāds grib iebilst? Labprāt padiskutētu.

Krievijai un Latvijai militāro spēju uzbūves kontekstā ir kāda kopīga iezīme, ka nesaprotamu iemeslu dēļ militārās reformas, ko realizē  oficiālās iestādes, ir pagalam neveiksmīgas. Kā rāda nesenie notikumi, Krievijas AM gadījumā pie vainas varētu būt korupcija. Tomēr mūsu gadījumā korupcijas  izskaidrojums  neder. Līdz Krievijas mēroga korupcijai mūsu „bāleliņiem” vēl tāls ceļš ejams. Latvijas NBS kopš atjaunošanas dzīvo vienās „reformās”, bet paliek arvien sliktāk un sliktāk. Latvijas NBS attīstību visticamāk gremdē sabiedrības politiskās gribas (drošības pasūtījuma) neesamība, rezultātu un atbildības par mērķu sasniegšanu nepieprasīšana,  ierēdņu nemākulība,  zināšanu trūkums komplektā ar visdegunību un neadekvātu aizraušanos ar „dalību  NATO”.  Zagli var pieķert un „ietupināt”, bet slinku, uzpūtīgu  un aprobežotu gļēvuli var tikai pārmācīt. Karš to darīs?

PS Delfi.lv komentāros vakar izskanēja: „ Ja rīt no rīta NBS pazudīs bez pēdām, neviens šajā valstī to pat nepamanīs.”  Vai nav precīzs NBS „attīstības” rezultātu novērtējums?

13 domas par “Šie šauj šurp?

 1. Te nu vieta pārdomām – kāpēc Latvija tā palaidusies? Acīmredzot to skaidrot tikai ar partiju impotenci, nacionālās idejas trūkumu un tautas mentālajām īpašībām būtu pārāk vienkāršoti. Paskatoties kartē ir skaidri redzams, ka Latvija ir visas Baltijas atslēga. Krītot Latvijai ne Igaunija ne Lietuva vairs nespēs izrādīt kādu vērā ņemamu pretestību Krievijai, jo atliek vien parēķināt kāds būs frontes vai saskarsmes līnijas garums – to nosegt ar šo valstu un spēkiem vairs nav iespējams ņemot vērā vēl arī to, ka jūras robeža tad pilnībā var tikt bloķēta.
  Ir skaidri redzams, ka Krievija mērķtiecīgi ir koncentrējusies uz Latvijas pārņemšanu savā pārvaldībā.
  No otras puses tas ko dara Latvijas valdība vairs nav izskaidrojums ar nezināšanu, vai nespēju. Šīm darbībām ir skaidri izteikts virziens kurš vērs pret valsts iedzīvotājiem pie kam neatkarīgi no to nacionālās piederības un izteiktā austrumu virzienā. Pat mūsu “reformas” 1:1 kopē Krievijas valsts politiskās fluktuācijas.
  Merkele viesojoties Latvijā mums iesaka draudzēties ar Krieviju, ES politiķi Latviju praktiski jaunajā budžetā iznes aiz iekavām, Francija faktiski atbalsta bezvīzu režīmu starp ES un Krieviju utt.
  Manī mostas aizdomas, ka mums aiz muguras ir notikušas slepenas darbības kuru mērķis ir Baltijas valstu nodošana Krievijas interešu zonā. Varbūt tā ir tikai sazvērestības teorija, bet skatoties uz milzīgo piramīdu pilsētas centrā ar īpatnēju simbolu tās virsotnē es nespēju noticēt tam, ka tas viss ir nejauši.

 2. Izcilības centrs (kuru šeit dažs labs liek pēdiņās, lai gan šāds ir COE ofic. nosaukums latviski) diez vai palīdzēs NBS attīstības analīzē, jo, pirmkārt, tas ir priekš NATO (tātad globālākiem risinājumiem), bet otrkārt – tās būs šauri profilēts uz stratēģisko KOMUNIKĀCIJU: in military contexts, strategic communication is a PROCESS for delivering a unified MESSAGE through public diplomatic channels, public affairs (government spokespeople) and information/psychological operations.
  Savukārt skaidrs ir tas, ka pie NAA uzturētais zinātniski pētnieciskais centrs Krēsliņa vadībā līdz šim ir bijis pilnīga nulle – ne veikta analīze, ne veicināta sadarbība tādas veikšanā ne ar sabiedrotajiem, ne civilajiem šeit pat Latvijā. Paskatoties viņu pētījumus, škiet, ka kursa darbi pat Policijas akadēmijā ir krietni labāki.

  • Piekrītu “center of excellence” ir normāls termins. Bet valstis, kuros tie atrodas ir sasnieguši šo to izvēlētajās jomās. Bet no visām izcilībām Latvija sevi atzinusi par ekspertu militāri – politiskā daiļdiršanā, kas brīžiem ir vajadzīga, bet nekur īpaši necienīta nodarbe. Ar tādiem robiem aizsardzības spējās mūsu izcilība tieši stratēģiskās komunikācijas jomā izskatās anekdotiski. “Izcilību” pēdiņas daudzi liek tieši šādā kontekstā.

   Bet, ja runājam par komunikāciju kā būs ar rezerves karavīru izmantošanas koncepcijas publicēšanu, kas ir apstiprināta pirms gada, ir attīstības plānošanas dokuments, bet, pretēji likumam, nav publicēta AM un Valsts kancelejas tīmekļa vietnēs? Es jau jautāju tu solīji apskatīties. Varbūt sāksim ar mazumu un tad redzēsim, kur būs mūsu “izcilība”;)

 3. Par tiem “uzbraucieniem” AM mazliet…. visai smieklīgi sanāk – AM jau vairākus gadus ir ap 30 aktīvā dienesta virsnieku, varbūt mazāk, bet arī krietns žūksnis arī rezerves virsnieku ierēdņu amatos – nu tāds nozares stratēģiskais vads ģenerāļa (Kiukucāna) vadībā sanāk… tad kur tad ir tas “izpratnes trūkums”? kāpēc karavīri nesaprot karavīrus?! kaut kāda mistika…

 4. Kaut kādu NVO un klubu nodarbināšana politikas dokumentu izstrādē, manuprāt, ir visai absurds… bet tas no reāli sliktās pieredzes kādā citā nozarē… es būtu piekritējs LIT variantam – pie viņu ministra izveidoja konsultatīvo padomi, kurā apvienoti bijušie virsnieki… vismaz kāds statuss, uzdevumi, pienākumi, atbildība…

  • Es arī būtu LIT varianta piekritējs. Sākumam.
   Ja ir kādi iebildumi pret NVO kontekstā ar plānošanas dokumentiem, tad iesaku pārlasīt Ministru kabineta noteikumus Nr.970
   “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” un Attīstības plānošanas sistēmas likumu.

 5. …. RTU vajadzētu pierakstīt un atbilstoši rīkoties. UAV Latvijā jau ražo, bet diemžēl AM tie neinteresē…

  te kāds nesen rakstīja, ka visam ir jābūt testētam, pārbaudītam… vai tie ir testēti un pārbaudīti? stipri šaubos! ko jūs te paši rakstītu, ja šāda lidaparāta kļūmes rezutātā uz LVA atnāktu krava 200? (briti AFG u.c. operācijās ir zaudējuši ap 50% no šādiem lidaparātiem). otrkārt, vai tas bija valsts pasūtījums militāri rūpnieciskā kompleksa ietvaros, lai šo projektu segtu no nodokļu maksātāju naudas? stipri šaubos… to, ka sanāk kopā jaunieši un savā “pionieru pilī” uzražo kaut kādu prototipu, vēl nenozīmē, ka AM jāver vaļā naudas maks… vispirms tāds ir jāver vaļā tikai tiem, kas ustur zinātnes maku…

  • Nu tad, lai jums UAV vadības pults rokā. Testējiet. Firma darbojas, tirgo preci, viss notiek. Neviens nerunā par prototipiem. Igauņi arī ražo. Bet ja nepatīk vietējie nopērciet da jebkādus. Ka tik būtu, apmācībai, misijām. XXI gadsimts taču!
   Taktiskie UAV ir kamikadzes, bet vai labāk ir bez tiem vispār?

 6. … Pie mums blogā viens speciālists „redzēja” rezervistus tikai kā ārrindas zemessargus. Tomēr citu valstu pieredze pierāda, ka Aktīvo rezervi var un vajag izmantot arī aizpildot „kadrētos” amatus visu spēku veidu apakšvienībās. Resursu ekonomija un pieredzes apmaiņas priekšrocības izlīdzinātu organizatoriskās grūtības, kas saistītas ar aktīvās rezerves personāla vadību. Vēl jo vairāk, ņemot vērā, ka mums nav OMD. Bet jāpagaida kamēr līdz AM žirafam „aizies”….

  piekrītu, bet neredzu finansiālu iespēju pašlaik uzturēt “trešo armiju”, lai gan NBS likumā skaidri definēts, ka NBS sastāv no regulāriem spēkiem, Zemessardzes un NBS rezerves. manuprāt, tas priekš Latvijas ir stipri par daudz… to, ka izmanto uz rokas skaitāmus rezerves karavīrus regulārājās vienībās, būtu ok, bet ne uzturēt “trešo armiju”.

  • Nu jau labāk. Vajdzētu kādam AM depam uzdot parēķināt.
   Likumā ir Regulārie, Zemessardze un Rezerve ( kas jau šobrīd iedalās rez.karavīros un rezervistos). Rezervistus atstāsim treknajiem gadiem.
   Zemessardzei savi uzdevumi, kas vēlas – iestāsies. Paliek bijušie prof.dienesta karavīri, kuri nav ZS. Sagatavojot zināmu motivācijas paketi viņi varētu veidot atbalstu konkrētām NBS vienībām. Piem. KB vajag uz 6 mēnešiem aizvietot kadu amatu. Pie attīstītas uzskaites sistēmas, piemēram 50 atbilstoša profila speciālistiem tiek nosūtīts uzaicinājums noslēgt īslaicīgu līgumu. atsaucas 3 cilv., kāds var piedienēt atvaļinājumā, kāds vispār priecīgs, jo bez darba utt. Galvenais, ka viņi ilgstoši tika apgreidoti tieši šajā vienībā un nezaudē saikni. Kāds sakars ar ZS?
   Bet kā tagad? Atstāsim robu vaļa un lai tā būda rūc.

 7. Tas tiešām būs izcilības centrs – paši ar pliku pakaļu mēs ieguldīsim nodokļu maksātāju naudu (par ko te viens tā satraucās) projektā no kura valstij nebūs nekāda labuma. Nu un kas no Latvijas tur strādās – Pabriks, kad Vienotību norakstīs miskastē. Negribu skart politiku, bet tā vien izskatās ka uz karavīru rēķina te viens otrs taisa sev ilgtermiņa barotavu.
  Izcili neko neteiksi.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.