Tā, lai katram idiotam skaidrs


vara bungas: Visiem zināms, kas ir MGIMO (МГИМО)? Tas ir Maskavas valsts starptautisko attiecību institūts – elitāra RU diplomātiskā korpusa kadru kaltuve un ārpolitisko tendenču pētniecības un prognožu domnīca. Nav nekāds Sputņiks vai RT, akadēmiska iestāde valsts un RU  ĀM  paspārnē. Tad lūk šī domnīca un kaltuve ik pa laikam laiž klajā ilgtermiņa prognozes par situācijas attīstības tendencēm visos pasaules reģionos.  Lieki teikt, ka šādas prognozes nedrīkst laist garām, tās jālasa, jāsalīdzina ar Rietumu domnīcu prognozēm un jāanalizē atšķirības un sakritības.

Arī šogad Центр военно-политических исследований Московского государственного института международных отношений ir laidijas klajā autoru grupas monogrāfiju par pasaules attīstību līdz 2050.gadam uz vairāk kā 700 lpp.   “Pribalķikai” un BY šajā darbā ir vēltitas vien dažas lapas, tomēr ir vērts iedziļināties tajā, kas rakstīts 257.-259.  lpp. un tad , iespējams, pāriet pie pārējā teksta. Šis ir puslīdz oficiāls viedoklis, ko iztrādāja profesionāļi balstoties uz plašu informācijas bāzi. Prognoze nav brīva no valdošās  ideoloģijas rāmjiem, bet to pašu var teikt par jebkuru prognozi arī Rietumos. Mūsu priekšrocība, ka varam lasīt pirmavotus no abām pusēm. Maskavas akadēmiķi nav bez grēka, jo joprojām uzskata, ka NATO dalībvalstis “iemaksā 2% IKP NATO budžetā” un , ka LV tērē aizsardzībai 1,49% IKP, bet tas ir nieks salīdzinot ar visu pārējo:

[..] В течение ряда лет страны Прибалтики будут находиться
на острие военного противостояния между НАТО и Россией. [..]

[..] Ухудшение социально-экономического положения стран
Прибалтики может привести к их внутренней дестабилизации. [..]

[..]вспышки межнациональных конфликтов между
титульным населением и русскими общинами или между литов-
цами и поляками в Вильнюсском крае.[..]

[..] ситуации удут чреваты эскалацией, ведущей к региональному военному
конфликту. [..]

[..] в странах Прибалтики начнется мирная политическая трансформация,
вызванная ростом общественного недовольства.[..]

[..] начнут побеждать партии выступающие за многовектор-
ную внешнюю политику и нормализацию отношений с Россией.
Они будут готовы восстановить экономические связи с РФ и даже
отменить для этого дискриминацию русского населения в своих
странах.[..]

[..] В период 2025–2050 годов Прибалтика в который раз в исто-
рии окажется перед сложным выбором — сохранить ориентацию
на Евросоюз, то есть на Германию, или переориентироваться на
Россию.[..] возникнут политические партии, поддер-
живающие и тот и другой вариант. Между ними начнется жесткая
конкуренция, [..]

[..] Возможен также раздел Прибалтики на условно русские территории, которые примкнут к России, польские территории, которые примкнут к Польше, и тер-ритории, которые останутся за титульными этносами  — литов-цами, латышами, латгальцами и эстонцами. [..]

avots (pieeja kļuva liegta dažas stundas pēc šī ieraksta publicēšanas, tomēr es saglabāju pdf un attiecīgās lpp pievienoju ieraksta beigās)

Divām lapām pat ļoti daudz secinājumu, kas, protams, izteikti varbūtības formā, tā ir pieņemts. Neteikšu, ka šim varbūtībām nepiekrītu, šķiet bīstamās  tendences ir pamanījuši pat daži LV  politiķi. Prognozes nav pašpipildošās vai nenovēršāmas,  katru no nevēlamās  attīstības virzieniem var bloķēt ar pretpasākumiem,  militārie ir to skaitā. Ne velti izteikto prognožu varbūtība ir tieši piesaistīta  NATO spēku klātbūtnei vai atvilkšanai no reģiona. Līdz ar to militāro spēju un NATO sabiedroto klātbūtnes  faktors ir un būs noteicošais 3B nākotnei.

Par to,ka  ka monogrāfijas autori nav vakarējie un tiek klāt  pareizai auditorijai liecina šis VB ieraksts no 2016.gada.

PS Vērts lasīt sadaļu par sitācijas attīstību Arktikā un BY, pēdējiem ir cugcvangs. Jāpiekrīt. Žēl brālīgo tautu.

 

UPD 1  pieeja monogrāfija nu ir liegta, šeit būs mums  interesantākās sadaļas.

[..] 6.1.3. Белоруссия: тернистый путь к интеграции с Россией
Положение Белоруссии в период до 2025 г., несмотря на
жесткий авторитарный режим А.Г. Лукашенко, будет характе-
ризоваться лишь видимостью политической стабильности. В
экономике будут действовать противоречивые тенденции  —
периоды стагнации будут сменяться небольшим экономиче-
ским ростом и наоборот. Однако в целом экономическое поло-
жение республики будет осложняться. Стремясь сохранить
неограниченную власть, президент Лукашенко будет тормо-
зить объективные процессы интеграции с Россией. А это будет
негативно влиять на экономику Белоруссии и уровень жизни
ее граждан.
По той же причине Лукашенко продолжит маневрирова-
ние между Россией и Западом, но получить каких-либо суще-
ственных финансовых вливаний в белорусскую экономику со
стороны ЕС и США не сможет. В итоге социально-экономи-
ческая напряженность в стране будет расти и периодически
взрываться всплесками массового недовольства, уличными
акциями и попытками майдана. Ситуация будет усугубляться
перетеканием в Белоруссию нестабильности с территории
Украины. Постепенно в Белоруссии будет формироваться
подпольная сеть боевиков-националистов, готовых высту-
пить с оружием в руках против властей. Этот процесс будет
происходить как стихийно, так и направляться западными
центрами, ведущими гибридную войну против России и ее
союзников.
Между тем, стремясь сохранить независимость от России и
тормозя процессы интеграции двух стран, Лукашенко продолжит
насаждать в стране литвинский национализм как противовес 258 Мир в XXI веке: прогноз развития международной обстановки
по странам и регионам
общерусскому единству. Эта политика будет легитимировать
и укреплять те самые общественные слои, прежде всего, среди
молодежи, которые и выступят ударной силой будущего мин-
ского майдана. В условиях, когда Лукашенко душит любые про-
российские движения и организации, это приведет к образо-
ванию в Белоруссии политического вакуума на пророссийской
фланге. Там не сформируется организованной политической
силы, способной противостоять натиску прозападной оппози-
ции. Причем, чем дольше Лукашенко будет оставаться у власти и
проводить свою нынешнюю политику, тем больше шансов на то,
что после его ухода в Белоруссии произойдет повторение укра-
инского майдана.
Таким образом, момент передачи власти в Белоруссии, кото-
рый, скорее всего, наступит до 2025 г., будет наиболее напряжен-
ным и опасным с точки зрения российских интересов. Нельзя
полностью исключать, что Лукашенко может быть смещен в
результате массовых акций протеста. Даже вариант контроли-
руемой передачи власти другому лицу путем постановочных
выборов может дать осечку и привести к народным выступле-
ниям, как было, например, в Армении в 2008 году. Следствием
этих массовых акций протеста может стать попытка силового
захвата власти прозападными кругами. Россия должна быть
готова к такому развитию событий и иметь соответствующий
план действий по примеру того, что было сделано в Крыму в
2014 году. Также в интересах Москвы, чтобы передача власти
в Белоруссии произошла как можно раньше, иначе приход к
власти пророссийских сил будет все сложнее обеспечить мир-
ным путем.
После 2025 года начнется углубленная интеграция России
и Белоруссии как в рамках ЕАЭС, так и Союзного государства.
Однако, это произойдет только в том случае, если Москва обес-
печит передачу власти в Белоруссии пророссийскому кандидату.
При этом сценарии можно ожидать, что к 2050 г. интеграционные
процессы зайдут настолько далеко, что встанет вопрос о присое-
динении Белоруссии к России.

6.1.4. Прибалтика на пути к маргинализации
В период до 2025 года положение стран Прибалтики будет
ухудшаться. Экономика будет стагнировать, а уровень жизни
постепенно снижаться. Это будет следствием разрушения соб-
ственной промышленности, потери рынков в России, сокраще-
ния транзитных перевозок из стран СНГ, а также уменьшением
дотаций из бюджета Евросоюза. Продолжится эмиграция наибо-
лее работоспособной и активной части населения за рубеж. Как
следствие, численность населения государств Прибалтики будет
неуклонно снижаться. В Эстонии и Латвии сохранится этниче-
ская напряженность между русскими общинами и титульным
населением.
В течение ряда лет страны Прибалтики будут находиться
на острие военного противостояния между НАТО и Россией.
Военное присутствие альянса в этих странах будет постепенно
расширяться. Страны Прибалтики будут пытаться максимально
использовать эту ситуацию для извлечения экономических преи-
муществ. Однако серьезных успехов на этом поприще им добиться
не удастся. Финансовые дотации со стороны Евросоюза сущест-
венно сократятся, а США будут требовать от союзников увеличе-
ния финансового вклада в бюджет НАТО. 108
Ухудшение социально-экономического положения стран
Прибалтики может привести к их внутренней дестабилизации.
Не исключены вспышки межнациональных конфликтов между
титульным населением и русскими общинами или между литов-
цами и поляками в Вильнюсском крае. Эти конфликты могут при-
вести к вовлечению в них третьих сторон, в том числе Польши,
России и расквартированных там войск НАТО. Такие ситуации
будут чреваты эскалацией, ведущей к региональному военному
конфликту.
(108 В настоящее время лишь Эстония выдерживает контрольную цифру 2% от ВВП на оборону. Ее расходы на оборону составляют 2,16% ВВП. Расходы Латвии на обо-рону составляют 1,45% от ВВП, Литвы — 1,49%.}

В то же время не исключено, что на определенном этапе в стра-
нах Прибалтики начнется мирная политическая трансформация,
вызванная ростом общественного недовольства. Как следствие, на
выборах начнут побеждать партии выступающие за многовектор-
ную внешнюю политику и нормализацию отношений с Россией.
Они будут готовы восстановить экономические связи с РФ и даже
отменить для этого дискриминацию русского населения в своих
странах. В то же время, представляется маловероятным, что такая
трансформация может произойти до 2025 г., особенно в условиях
продолжения натовского военного присутствия в Прибалтике.
В период 2025–2050 годов Прибалтика в который раз в исто-
рии окажется перед сложным выбором — сохранить ориентацию
на Евросоюз, то есть на Германию, или переориентироваться на
Россию. В этих странах возникнут политические партии, поддер-
живающие и тот и другой вариант. Между ними начнется жесткая
конкуренция, которая будет влиять на характер российско-гер-
манских отношений. Россия и Германия вступят в борьбу за влия-
ние на страны Прибалтики. В этот период войска НАТО покинут
Прибалтику, но там могут появиться войска Евросоюза.
Успех российско-германского противоборства за Прибалтику
будет во многом определяться позицией Польши. Если Польша
останется лояльным членом Евросоюза и согласиться на роль
младшего партнера Германии, то шансы Берлина выиграть у
Москвы в Прибалтике будут предпочтительнее. В этом случае
Прибалтика, скорее всего, сохранит ориентацию на Германию и
останется частью ЕС. Если же Польша начнет позиционировать
себя как самостоятельный центр силы и сколачивать региональ-
ный блок на базе Вышеградской группы, то это ослабит возмож-
ности Берлина влиять на Прибалтику. В итоге страны Прибалтики
могут переориентироваться на Россию, так как получить что-
то полезное от Польши, они не смогут. Возможен также раздел
Прибалтики на условно русские территории, которые примкнут к
России, польские территории, которые примкнут к Польше, и тер-
ритории, которые останутся за титульными этносами  — литов-
цами, латышами, латгальцами и эстонцами. [..]

 

57 domas par “Tā, lai katram idiotam skaidrs

 1. [..] В течение ряда лет страны Прибалтики будут находиться
  на острие военного противостояния между НАТО и Россией. [..]
  Tautoloģija – kad tā nav bijis un kad tā nebūs?

  [..] Ухудшение социально-экономического положения стран
  Прибалтики может привести к их внутренней дестабилизации. [..]
  Vispārzināma lieta, attiecināma vienmēr un visur

  [..]вспышки межнациональных конфликтов между
  титульным населением и русскими общинами или между литов-
  цами и поляками в Вильнюсском крае.[..]
  Nu jā, uz šo kremlis strādā

  [..] ситуации удут чреваты эскалацией, ведущей к региональному военному
  конфликту. [..]

  [..] в странах Прибалтики начнется мирная политическая трансформация,
  вызванная ростом общественного недовольства.[..]
  Un no kurienes rodas neapmierinātība? IKP aug, atkarība no RU tranzīta samazinās.

  [..] начнут побеждать партии выступающие за многовектор-
  ную внешнюю политику и нормализацию отношений с Россией.
  Они будут готовы восстановить экономические связи с РФ и даже
  отменить для этого дискриминацию русского населения в своих
  странах.[..]
  Tehniski SC uzvar jau x vēlēšanās pēc kārtas. Domāju viņi ir tuvu maksimuma, cik par viņiem var nobalsot. Pašlaik stratēģija ir pretinieku balsis izšķaidīt pa sīkpartijām zem 5% + KPV.LV klauniem.

  [..] В период 2025–2050 годов Прибалтика в который раз в исто-
  рии окажется перед сложным выбором — сохранить ориентацию
  на Евросоюз, то есть на Германию, или переориентироваться на
  Россию.[..] возникнут политические партии, поддер-
  живающие и тот и другой вариант. Между ними начнется жесткая
  конкуренция, [..]
  T.i. status quo? Kādas ir izmaiņas salīdzinot ar pašreizējo situāciju? Lielā mērā to ietekmē ES nākotne. Ja ES sabrūk (kas ir ticami), tad šis punkts atbilst. Vispār visa ticamība šim dokumentam pazūd, jo nodaļā par ES attīstības scenārijiem varbūtību summa pa visiem scenārijiem krietni pārsniedz 100%. Prieks par labākās RU domnīcas tizlumu, uz priekšu, biedri!

  [..] Возможен также раздел Прибалтики на условно русские территории, которые примкнут к России, польские территории, которые примкнут к Польше, и тер-ритории, которые останутся за титульными этносами — литов-цами, латышами, латгальцами и эстонцами. [..]
  Mums vienīgajiem ieplānota sava LNR

  • Aha, skaldi un valdi.
   Pašlaik izskatās, ka latgaļu jautājums nav pārāk interesants pašiem latgaļiem, bet visādi citādi visādas KPV un citas klaunu jaunpartijas savu paveic ar uzviju, Putins berzē rociņas – latvieši paši labprātīgi padirš valsti.

 2. Izskatās, ka tiek pieņemts, ka RU viss ies uz augšu, savukārt Rietumos (EU) viss ar lejupejošu tendenci. Baigie optimisti 🙂
  RU jau šobrīd ekonomikā un tehnoloģijās smagi atpaliek no Rietumiem.
  Strauja izaugsme bez politiskās varas maiņas nav iespējama.
  Ja esošais politiskais režīms turpina stūrēt, tad RU turpinās stagnēt.
  Un uz fona ja pārējā pasaule attīstās tas vairos spriedzi pašā RU.
  + vēl nav skaidrs cik mierīgi sadalīs varu, pēc tam kad Pu noliks karoti.
  Ilgtermiņā RU ir sliktākas kārtis.
  P.S. Tradicionālā nafta&gāze var arī neglābt. Tur ir daudz nezināmā kā tirgus attīstīsies un vai RU būs vispār konkurētspējīgi tirgū.

  • Nu, ja krievu dižie stratēģi izrēķina, ka nekad nespēs tikt pasaulei līdzi, viņiem nekas cits neatliktu, kā kodolholokausts, tad visa pasaule būtu daudzmaz vienādā līmenī, ja viss būtu nobombīts sūdā, bet, par laimi, arī tehniski viņi to nespētu, līdz ar to, Krievija bija, ir un būs tikai un vienīgi reģionāla vara, nevis pasaules lielvara.

 3. Baigi viņiem gribās lai EU un pārējie Rietumi sāktu bremzēt, un varēnā Rus augtu augumā…….bet kaut kā nesanāk (un nākotnes ekonomikas rādītāji neizkatās īpaši cerīgāk).

  Pēc būtības visi tie viņu plāni sadeg miskastē ja nenotiek kaut kāda milzīga ekonomiskā krīze, kuras rezultātā Rus ekonomika kļūst kaut kādies vienlīdzīga un pat pievilcīga salīdzinājumā ar Rietumiem. Reālie cipari rāda uz tieši pretējo (Eiropa ekonomiski augs un augs, kamēr Rus turpinās bremzēt un apaliks arvien vairāk). Pēc 10 gadiem tie viņu plāni izskatīties vienkārši smieklīgi

 4. ru ir tik stipra, cik tā ir spējīga sagrozīt mūsu prātus. bet tas ir lētāk kā reāls karš, tāpēc ru fondi investē savos projektos caur lapsām un SC, lepēnām, orbāniem, farāžiem, trampiem utt. neaizmirsīsim arī tradicionālo tikumību, kas ir svētāka par ortodoksālo baznīcu un tāpēc ir legāls stāsts par visaugstākajām vērtībām uz ko tiekties…
  un par Latgali… diez no kurienes vispār tas stāsts par latgalieši vēlmi atdalīties??! čangaļi un čiuļi ir tā savijušies, ka līdz ar Latgali vēl pusi Latvijas vajadzētu atdalīt, lai ģimenes neizjauktu… turklāt puse Latvijas PD, kura atrodas Rīgas reģionā, ir no Latgales. 🙂

  • Tas % mani biedē. Ka tik Latgales kontrabandistu mafija ar savu militāro tautīšu rokām nesarīkotu apvērsumu Rīgā pasludinot visu LR par Latgales tautas republiku.

   • neaizmirsti arī kolhozu-sovhozu priekšsēdētājus un speciālistus, kuri kaudzēm ieplūduši tālu aiz Rīgas 😀
    visi, kuriem uzvārdi beidzas ar -āns/e ir ar saknēm no Latgales vai saprecējušies (Jurkāni, Jarāni, Ancāni, Ankipāni, Bertāni, Klišāns, Poikāns, Staprāns, Misāni, Leitāni, Lujāni, Rancāni, Sprudzāni, Urtāni utt.) +vēl Supes, Nagļi, Zelči, Zači, Mežaļi, Začesti un daudzi citi. pagriezies riņķī un saproti, ka esi latgaļu ielenkumā 😀

  • Godīgi sakot, tas latgaliešu jautājums ir diezgan stulbi sarežģīts. Ja Latvijas valsts būtu veicinājusi latgaliešu kultūru un valodas lietojumu Latgalē, būtu panākts, ka viņi jūtas cienīti. Baidīšanās no latgaliešu separātisma ir tas, ko Domburs vairākus gadus atpakaļ nosauca par mīzēju taktiku. Daudzi latgalieši ir pret latgaļu valodas legalizēšanu tieši tādēļ, lai izslēgtu separātisma iespējas – kur vēl lielāku lojalitāti. Bet latvieši tā vietā grib ierobežot, un būtībā tikai šauj sev kājā, jo tieši tas rada motivāciju separātismam.

   • šogad bija labs piemērs par pārlieku lielo literāro latviskošanu, kad braucām meklēt senču kapus un vecākā paudze tikai ar grūtībam atrada, jo viņi šos kapus nekad nav saukuši vārdā kāds uzrakstīts uz norādes- vietvārds bija reāli izkropļots. dusmas un žēlums vienlaicīgi pret tiem pautiem, kas tādu likumu pieņēmuši vai arī kkādi stulbeņi pārcentušies. bet ikdienā gan neviens tur baigi nekaunās par runāšanu latgaliski, tāpat kā armijnieki savā starpā droši runā savā dialektā.

  • Stāsts par latgaliešu velmi atdalīties ir izzīsts no pirksta. Latgalē nekad separātistu kustība nav bijusi.

 5. tātad, lai ru dabūtu 3B, nepieciešams viņiem pastrādāt Polijā, lai sabāztu poļiem biezpienu galvā, lai poļi sanaidotos ar Vāciju. var teikt, ka lielākoties ru ja tas izdevies, jo PiS ir valdošā partija, kura sanaidošanās procesu (caur reparācijām) jau ir uzsākusi… puse darba jau padarīta…

 6. Rīt sākšu ar komentāru,un beigšu ar uzbrukumu parītdien. Starp citu, cik Tev ir samaksāts lai tikai kpvlv gremdētu ? Es ilgus gadus lasu Tevi, bet tādu nomelnošanas kampaņu………. Starp citu cik ētiski vispār politikā ir jaukties militārpersonām, kaut vai izbijušajām ? Pavisam nopietni, pensionāri, varbūt Jūsu laiks ir galā ? To takā kādreiz vajdzētu apzināties. Neesat labāki par krievijas izbijušajām militārpersonām.
  Jūs pat neapzinaties cik daudz cilvēku ārvalstīs un Latvijā nobalsos par KPVLV.
  Es turpmāk redzēšu, kaut vienu ierakstu tendeciozu no Tevis, rēķinies, panākšu visus iespējamos 21.gs līdzekļus internetā, lai Tu un citi pirms vēlēšanām neklabinātu internetā.

  • Wow, tādi aizstāvji kā tu gremdē KPV vairāk kā cītīgākie gremdētāji. Neko neesi sajaucis? Neatceros, ka būtu veltījis kaut vienu ierakstu KPV vai citai partijai, bet tam nav nozīmes, jo ne tuvu neesmu jūsu fans. Gaidu nepacietīgi.

  • bļā,esam dirsā! 😀
   karoč, zini, es domāju, ka KPVLV ir bik labāka par SC un Kaimiņš man bik patika kā aktieris.
   man tagad tak klaviatūru neatņemsi?! 😀

  • iedod lūdzu jauno KPVLV tēvreizi pamācīties. Es tiešām atvainojos, ja ir nejauši pateikts kaut kas tāds, kas nesskan ar partijas ģenerālo līniju. Zini, tas nav speciāli, vienkārši Jūsu vadonis tik bieži sola nosaukt visu ko rīt, ka neesmu sagaidījis patiesības mirkli. Es jau pasen iekārtoju darbistabas stūrī lūgšanu vietu ar abu vadoņu bildēm. Orientēju ar kartes palīdzību, lai sanāk tieši partijas biroja virziens. Vienu lietu gan izdarīju. Iztaisīju tā, ka artusa bildi viegli var noņemt, jo kā rāda līdzšinējā pieredze, pēc vēlēšanām viņu atkal uzmetīs un labākajā gadījumā viņš var cerēt uz simbolisku reprezentatīvu amatu. Tas, protams, ja nenotiesās. Tu jau ziini, ka tehnisks bļaustavnieks ir vajadzīgs tikai līdz šovam, pēc tam viņš tikai traucē sarunās.

   • Viņiem iekšēji koordinācija notiek pēc principa:

    “[links] viņi slikti izteicās par Aldi!”

    Un aiziet. Jo tā nedrīkst.

    Izspēlējas mums te Trampa fenomens visā daiļumā – publika, kas ir kompleksaina & apvainojusies uz visu pasauli (ASV sistēmā, protams, tā summējās ar republikāņu standarta bāzi, mums šeit tusējās atsevišķi). Attiecīgi tādēļ vispār nepanes kritiku par sevi vai pravieti, kas viņus teicās pārstāvēt – pat vārds pret pravieti ir apvainojums pašam atbalstītājam – kurš ir briesmīgi cietis no tā, ka viss ir izzagts, nolaists līdz klinķim, un Latvijā principā nekā vairs nav, tikai krāsmatas.

    Un arī otrādi – ja pravietis nesīs Laimi, tad pret to ir tikai Ļaunā Elite vai tās uzpirktie. Loģiski, ne?

    • un ja kaut kas no solītā nepildās, vainīgs, protams, nav pravietša stulbums, bet ļaunie konkurenti, kuri met sprunguļus spieķos.
     win-win

  • par to, ka kpvlv ir kremļa projekts, esmu dzirdējis no daudzām pusēm ilgi pirms te VB kko rakstīja, kaut paši varoņi to īsti pat neapzinās.

    • Gobzems aizmirsa tev nolasīt instruktāžu par uzvedību tīmeklī. Tu tikko KPV vārdā noniecināji veselu sociālo grupu (pensionārus), kas var novērsties no KPV. Bet nu, kad uzvara ir jau rokā… Man pamazām rodas aizdomas, ka tu pats saņem naudu par KPV tēla graušanu 🙂 Tā turpināt, puis.

     • KPV, starp citu, ir ētikas kodekss. Tostarp paredz atbalstītājiem korekti uzvesties diskusijās.

      [pauze smiekliem]

    • Līdz šim jaudīgākais, kas ir dzirdēts no KPV faniem ģimenes draugiem, ir ” Kaimiņš, protams, ir klauns, bet ar savu kameru ir panācis, ka Saeimā vairs netiek sarunātas LIETAS. Un tas Gobzems arī tāds izglītots cilvēks – jurists.” Finansēti viņi tiek visticamāk tikai no partijas biedru naudām. Pašlaik norisinās milzīga nomelnošanas kampaņa pret Kaimiņu un Gobzemu, jo politiskie konkurenti ir riktīgi samīzušies, jo zaudēs vēlēšanās. Tādēļ jābalso par viņiem. Tie, kas balsos par citiem ir lohi un ir/būs vainīgi pie visām Latvijas problēmām.

     P.S. Man līdz pensija vēl vairāk kā trīs desmitgades.

  • Piedod man mans draugs, Tu uzvedies neadekvāti. Es tieši nevēlos balsot par jums, dēļ jūsu fanātisma un akluma. Lai gan esmu ļoti tuvs cilvēks pāris jūsu partijas biedriem/aktīvistiem (vietējo nodaļu biedriem) un zinu vairāk nekā Tu.
   Šeit lielākoties atbalstīs partijas, kuras atbalstīs Latvijas aizsardzību.

   KPV nerunā par to ko viņi darīs ar krieviem, nerunā kas ir viņu sponsori. Tik klaji “mēs uzvarēsim.” It kā plāni diženi, bet izpilde nu tāda meh…
   Biju kādreiz jūsu atbalstītājs, bet tagad… Visi vainīgi, bet ne jūs paši.

   Uzvarēs taisnība.

  • Pie jūsu neoboļševiku uzvaras es rēķinos ar vajadzību iet ielās – vai pat iet mežā.

   Savukārt, ja ir vēlme draudēt VB (jeb ko – diriģēt KPV lumpentroļļu armiju?), daffai, tiekamies klātienē. Par bazaru jāatbild.

   Bet tas, ka KPV ir neredzēti izteiktas vēlmes apklusināt oponentus, kaut ar draudiem, nav nekas jauns. Tikai drusku iebrauci auzās – ja šeit klātesošie (ko pat ar viedokļu nesakritību saukšu par ieroču brāļiem) ir gatavi kauties pret KF varenību, tad ar analfabētu-alkoholiķu bataljonu, kas puse nevar atļauties Ryanair biļeti, iebiedēt nesanāks. Sorrī.

   Ar cieņu,

   zemessargs, 29 gadi. Ja nosauksi par pensionāru, ar laidi iebraukšu smaidā 🙂

   • vēl var darīt, kā vaodņi pieraduši, izbanot VB adresi no bookmark listes. Iztīrīt savu informācijas burbjuli no nepatīkamām tēmām. Ir taču jauki dienu sākt un beigt ar uzsaukumiem – visi nelieši, banda, mafija, mēs uzvarēsim. Kopumā spēcīga mantra, kurai nav pierakstīta pēdējā cilpa. pēc uzvaras, mēs visus izdrāzīsim un pārdalīsim resursus. Tikai… mēs nebūs vēlētājs vulgaris. Un vēl resursi neuzradīsies koļam ar divlitreni, un īrijas, anglijas u.c. protesta čaļiem arī nē.
    agrāk vai vēlāk nāks spirgtā atklāsme, ka tev būs tieši tik daudz cik pats sev sakasīsi ar darbu, sevis attīstīšanu un izglītošanu.

    • Ar šitiem vēl ir joks, kas parasti nav ar citām partijām: solījumu izpilde (“programma”) ir tikpat bīstama kā neizpilde (vienkārši aiziet ar Kremli).

     Publika jau apzināti tiek turēta informācijas vakuumā, kur pravietis Gobzems atklāj patiesības. Ja nenoskatījies stundas video ar skalošanu – nesaprati. Faktiski kults – man ir bažas, ka pagriežams. Nu, no sērijas – 7. oktobrī vēl divlitrenes nav atjaunotas & Ryanair biļetei naudas arī nav?

     Vainīgi žurnālisti un opozīcija, ne jau mesija Artuss un pravietis Gobzems! Ja FB paskatās privāto draudu apjomu žurnālistiem, privātajos profilos – kas tiek diriģēts KPV grupās – tur vienā brīdī kāds tiešām arī fiziski izrīkosies. Tupus cilvēkus kacināt ir bīstami.

 7. Var palūgt īsu konspenktu pāris teikumos par Baltkrieviju? Ar tiem bizantiešu ķeburiem ne visiem iet raiti…

  • Visumā tas pats, kas VB jau skanēja.
   -Lukašenko režīms kļūst arvien vairāk nestabils,
   -BY integrācija ar RU ir objektīva nepieciešamība,
   – US un ES nedos naudu BY
   -veidosies nacionalistiska pagrīde
   – Lukašenko arī daļēji pievērsīsies nacionālās idejas kultivēšanai
   – Minskā būs Maidans
   -viss notiks līdz 2025. gadam
   – var atkārtoties Armēnijas scenārijs, ja vēlēšanas tiks falsificētas (vara nodota Lukašenko klana pārstāvim)
   – Nacionalisti var mēģināt iegūt varu apvērsuma ceļā.
   -RU jāgatavojas rīkoties pēc Krimas scenārija.
   -Jo vēlāk notiks varas maiņa BY, jo vardarbīgāka tā būs.
   -pēc 2025 gada sāksies “padziļināta” integrācija ar RU
   – 2050.gadā BY pievienosies RU

 8. Galvēnā atziņa, ka Jūs aizvien nenovērtējat.ka KPVLV būs saeimā, es pat ticu, ka pirmajā rindā. Bet aizvien maļat un maļat vienu un to pašu, ko mani vecāki un vecvecāki, biedējat ar krieviem un okupāciju, ja redz neibalsos tos pašus vēžus. Es Jums pateikšu vienu, šeit Jūs par militāro tēmu ir ļoti labi, bet tiklīdz sāk iesaistīties politika :).

 9. Labs indikators, ka viņi nopietni nenodarbojas ar Baltijas jautājumiem, atgremo vecas klišejas un savas iedomas.

  • Nav pienākusi mūsu kārta. Šobrīd es iesaku visiem (īpaši politiķiem) ar steigu sākt veidot viedokli BY virzienā, ko atbalstām, ko neatbalstām un kādēļ. Jo Batjkas gadi, ja ne mēneši, ir skaitīti, jaunais RU vēstnieks BY izskatās pēc aģentūras rezidenta, bet opozīcija ir satīrīta vai nopirkta. Domāju jāorientējas uz LT šajā jautājumā.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.