Mobilizācija pēc definīcijas (papildināts 27.09.)


vara bungas: Definīcija no grāmatas, lai visiem būtu vienota izpratne par ko ir runa. Arī par to, kādēļ mums pašiem vajag veidot plašu mobilizācijas rezervi (t.sk. no VAD). Turklāt uzkrāt personāla mob.rezervi ir viena lieta, ne mazāk svarīgi ir nodrošināt pašu mobilizācijas procesu. Šādas pieredzes nevienai valstij nav jau gadus 60, daudz kas ir pazudēts vai aizlaists postā (plkv Arn…s sūta sveicienus no sarkano pulkvežu katla). Pirmkārt, tiks pārbaudīta mob. uzskates (datu bāzes) atbilstība un darboties spēja. Otrkārt, mob.rezultātus ietekmēs mobilizējamo kategoriju atbalsts/neatbalsts karam, treškārt ar personāliu ir par maz nepieciešami arī citi kara resursi un materiāli ar ko mobilizētos apbruņot, ekipēt, visādi citādi nodrošināt, pabarot, tehnika kurā iesēdināt utt. Personāla, MRK, sabiedrības un tautsaimniecības mobilizācijas procesiem jānotiek paralēli, neatpaliekot, jo citādi mobilizācija savu nesasniegs. Ceru, ka RU mobilizācija izgāzīsies tieši šajās pozīcijās līdz frontei vēl neaizbraucot. Ātrāk par pavasari RU ievērojamus spēkus savākt neizdosies pēc definīcijas, lai gan pirmie ešeloni var parādīties jau mēneša laikā.

Lai ko un kā tagad RU darītu mobilizācijas ietvaros, mums ir a) jāmācās b) jau tagad jāgatavojas veikt savu mobilizāciju, jo redzēju sapnī, ka ar mob. rezerves uzskaiti, kara resursiem un materiāliem, kā arī sab.atbalstu LV ir problēmas, kuru sakne ir frāzē “Kurš to 2008.gadā (variants 2014.) varēja iedomāties?”

МОБИЛИЗА́ЦИЯ (франц. mobilization, от лат. mobilis – под­виж­ный), ком­плекс ме­ро­прия­тий го­су­дар­ст­ва по при­ве­де­нию в ак­тив­ное со­стоя­ние, со­сре­до­то­че­нию и при­вле­че­нию всех ви­дов ре­сур­сов, войск (сил) и средств для дос­ти­же­ния це­лей вой­ны. В РФ под М. по­ни­ма­ет­ся ком­плекс ме­ро­прия­тий по пе­ре­во­ду эко­но­ми­ки стра­ны, субъ­ек­тов Фе­де­ра­ции, му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ний, ор­га­нов гос. вла­сти, ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния и ор­га­ни­за­ций на ра­бо­ту в ус­ло­ви­ях во­ен. вре­ме­ни; пе­ре­во­ду Воо­руж. Сил (ВС) РФ, др. войск, во­ин­ских фор­ми­ро­ва­ний, ор­га­нов и спец. фор­ми­ро­ва­ний на ор­гани­за­цию и со­став во­ен. вре­ме­ни при вне­зап­ном раз­вя­зы­ва­нии вой­ны аг­рес­со­ром или пря­мой уг­ро­зе его на­па­де­ния.

М. бы­ва­ет об­щей или час­тич­ной. Об­щая М. про­во­дит­ся на всей тер­ри­то­рии стра­ны, рас­про­стра­ня­ет­ся на всю во­ен. ор­га­ни­за­цию го­су­дар­ст­ва, нац. хо­зяй­ст­во и все гос. ин­сти­ту­ты и име­ет це­лью пол­но­стью реа­ли­зо­вать мо­би­ли­за­ци­он­ные воз­мож­но­сти го­су­дар­ст­ва. Та­кая М. мо­жет эше­ло­ни­ро­вать­ся по сро­кам и объ­ё­мам про­ве­де­ния и скла­ды­вать­ся из ча­стич­ных М. Час­тич­ная М. про­во­дит­ся в пре­де­лах од­но­го или не­сколь­ких ре­гио­нов, мо­жет рас­про­стра­нять­ся на не­ко­то­рые во­ен. ок­ру­га (фло­ты), эко­но­мич. рай­оны, ох­ва­ты­вать все или отд. от­рас­ли эко­но­ми­ки и слои (ка­те­го­рии) на­се­ле­ния (напр., М. пром-сти, М. транс­пор­та, М. кад­ров, М. на­се­ле­ния оп­ре­де­лён­но­го воз­рас­та и по­ла). Час­тич­ная М. ха­рак­тер­на, как пра­ви­ло, для ло­каль­ной вой­ны. Час­тич­ная М. мо­жет пе­ре­рас­ти в об­щую.

В за­ви­си­мо­сти от скла­ды­ваю­щих­ся ус­ло­вий во­ен.-по­ли­тич. об­ста­нов­ки М. мо­жет про­во­дить­ся от­кры­то или скры­то и иметь пред­мо­би­ли­зац. (под­го­то­вит.) пе­ри­од. От­кры­тая М. обыч­но про­во­дит­ся при вне­зап­ном раз­вя­зы­ва­нии вой­ны аг­рес­со­ром или пря­мой во­ен. уг­ро­зе. В пред­мо­би­ли­зац. пе­ри­од до объ­яв­ле­ния (про­ве­де­ния) М., как пра­ви­ло, осу­ще­ст­в­ля­ет­ся под­го­тов­ка к вы­пол­не­нию мо­би­ли­зац. ме­ро­прия­тий. В совр. ус­ло­ви­ях в со­от­вет­ст­вии с за­ко­но­да­тель­ст­вом РФ и ря­да го­су­дарств ми­ра в мир­ное вре­мя осу­ще­ст­в­ля­ет­ся за­бла­го­вре­мен­ная под­го­тов­ка воо­руж. сил, эко­но­ми­ки, ор­га­нов вла­сти и ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, тер­ри­то­рии го­су­дар­ст­ва к М. (мо­би­ли­за­ци­он­ная под­го­тов­ка). Скры­тая М. осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в це­лях со­хра­не­ния в тай­не ис­тин­ных це­лей и мас­шта­бов М. под ви­дом ме­ро­прия­тий мо­би­ли­зац. под­го­тов­ки.

Осн. ме­ро­прия­тия М. (гос. мо­би­ли­зац. пла­на) обыч­но вы­пол­ня­ют­ся в пе­ри­од, не­по­сред­ст­вен­но пред­ше­ст­вую­щий вой­не (уг­ро­жае­мый пе­ри­од), и в на­чаль­ный пе­ри­од вой­ны. В РФ в хо­де М. осу­ще­ст­в­ля­ют­ся: мо­би­ли­зац. раз­вёр­ты­ва­ние ВС РФ, др. войск, во­ин­ских фор­ми­ро­ва­ний, ор­га­нов и спец. фор­ми­ро­ва­ний; пла­но­мер­ный пе­ре­вод нац. хо­зяй­ст­ва на ре­жим ус­той­чи­во­го функ­цио­ни­ро­ва­ния и удов­ле­тво­ре­ния по­треб­но­стей го­су­дар­ст­ва, во­оруж. сил, на­се­ле­ния в во­ен. вре­мя (М. эко­но­ми­ки); пе­ре­ход ор­га­нов гос. вла­сти, ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния и ор­га­ни­за­ций на ре­жим ра­бо­ты в ус­ло­ви­ях во­ен. по­ло­же­ния (М. ор­га­нов гос. вла­сти, ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния и ор­га­ни­за­ций).

Объ­яв­ле­ние М. яв­ля­ет­ся, как пра­ви­ло, ком­пе­тен­ци­ей гла­вы го­су­дар­ст­ва и выс­ших ор­га­нов гос. вла­сти. Пре­зи­дент РФ в слу­ча­ях во­ен. аг­рес­сии про­тив РФ или не­по­средств. уг­ро­зы та­кой аг­рес­сии объ­яв­ля­ет об­щую или час­тич­ную М. с не­за­мед­ли­тель­ным со­об­ще­ни­ем об этом Со­ве­ту Фе­де­ра­ции и Гос. ду­ме.

UPD1 Kofmana viedoklis

UPD2 Cilvēks (ienadieks) runā universālas patiesības, kuras ir universāli pielietojamas. OMD-jābūt, apmācības nodaļam vienībās – tāpat. Mobilizēt ir vērts tikai apmācītos. Paldies dieviem viņu neklausās ienadnieka vadība. Varbūt šeit kāds ieklausīsies.

54 domas par “Mobilizācija pēc definīcijas (papildināts 27.09.)

 1. Interesantāka pati huilo videouzruna:

  jau pašā sākumā: “šie ir pilnīgi adekvāti lēmumi šajā drošības situācijā” – vai nu pārliecini ar pierādījumiem/spriedumiem, vai arī izmanto uzticības kredītu. Piesaukt sevi kā adekvātu ir neadekvāti.

  Beigās par kodolrungas vicināšanu – “tas nav blefs!” – nav pārliecības, ka viņu ņem par pilnu, mēģinot pastiprināt vēlvairāk sēj šaubas.

  • Esmu pārliecināts, ka tas nav blefs!!! Putins pielietos kodolieročus, ja viņu līdz tam nenogalinās. Vienīgā reize, kad viņš iedeva atpakaļgaitu bija Gruzija. Toreiz ASV vadīja adekvāts prezidents un Putins nebija sevi iedzinis stūrī (atceramies viņa stāstu par žurku). Pie tam viņš to karu nezaudēja un tas neizskatījās kā “labas gribas žests”. Tagad viņš ir stūrī un likme ir viņa dzīvība. Viņa stratēģija ir vienmēr bijusi kāpināt intensitāti, ja atduras pret pretestību. Tāpat domāju, ka cilvēks, kurš varēja dod pavēli šaut pa skolu, kurā ir bērni ir spējīgs atdot pavēli par kodolieroču pielietošanu. Stulbākais, ka rietumi joprojām netic, ka Putins neblefo un es domāju, ka viņiem nav plāna un viņi nav gatavi reaģēt vai drīzāk viņi spiedīs ZE iet uz pārrunām. Kā Radziņš rakstīja: “Vēsturē formas nekad neatkārtojas, bet atkārtojas tās gars”. Tagad esam situācijā, ka Hitleram ir atdota Austrija un čehu Sudeti un rietumiem nav Čerčila.

 2. Iemetīšu šaubīgas versijas no savas puses par mobilizāciju:
  – mobilizācija domāta tikai spēka izrādīšanai un blefošanai,
  -mobilizēto kontingentu izmantos ru robežu apsardzībai (kurskas, belgorodas… apgabali) un sliktākajā gadījumā krimas aizsardzībai (jo pu lolojums),
  -vairākums līdz frontei netiks, lai nesāktos nemieri krievijā,
  -kad radi armijā, sabiedrība vieglāk norīs zaudēto karu.

 3. Par mobilizāciju un protestiem – kosmonauti redzami tikai maskavas un pēterburgas video, citur absolūta nesagatavotība pūļa kontrolei, šaušana gaisā utt. Tikai laika jaitājums, kamēr parādīsies rituālie upuri, kas kristalizēs protestus. Strjomno.

 4. https://www.youtube.com/watch?v=VSUw2SZ-PNc&t=20s mobilizējamais kontingents, kuru sagaida gulēšana kkur kazarmās uz grīdas, ja palaimējas tikt iekšā karaspēka daļā…

  https://www.youtube.com/watch?v=xJIzXzsCuZg galarezultātā mobilizētajam (ieskaitot mobilizēto komandējošo sastāvu) jāspēj paveikt kko šādu: kaujas pavēles ar maketiem, pievirzīšanās izejas pozīcijām, izvēršanās, LKI, kaujas apdzīvotās vietās ar nepārtrauktu 360 grādu segšanu dažādos augstuma līmeņos… Varēs?

  https://www.youtube.com/watch?v=EhR9jT1dSxc ru “veiksmes kareivja”/imperiālista stāsts par stāvokli savā vienībā un kopumā. galvenā tēze, ka viss ir “nopirkts”…

  • Tu taču esi vecs krabis. Kas tevi pārsteidz? Armijā izvadīšanas svētki obezjannikā? Bardaks? Korupcija? Atceries PSRS, viss kā tagad RU, tikai tolaik viedtālruņi nebija tik izplatīti.

   Mums jāpiepūlās, kai padomju organizātoriskās tradīcijas neturpinātos NBS. Vismaz vienu hronisku slimību es zinu noteikti – birokrātija ar tonnām smērējamo papīru.

   • Laikam jau neviens nav skatījies ДМБ.Un neviens netic,ka tā bija un ir,tikai,kā skatos,vēl plašākā mērogā.
    Pad.laikos gan nebija kartona ķiveres,porolona bruņuvestes un gumijas aktīvajā bruņā.Vismaz man netrāpījās. 🙃

    • padlaikā arī nebija kara.ja arī nozog 90% budžeta, vestes un ķiveres var izrotēt pa vienībām un noslēpt trūkumu.

      • kas arī palīdzēja novest impēriju pie kraha. Vai AF operācija nebija daudz mazāka salīdzinājumā pret PSRS armiju? No stratēģiskā raķešu karaspēka un flotes taču nesūtīja turp karot.
       21.g.s. viss notiek ātrāk

       • Par cipariem jālūdz VB,varbūt var atlicināt laiku.🙂
        Kritušie un ievainotie krievam bija tūkstošiem,par afgāņiem nemaz nerunājot.

        • Raķešnieki bija(gradi,buratino arī stratēģiskās izmēģināja).Bumboja arī.Jūķūbā var parakāties,kaut ko atradīsi.

        • Afganistānā tas pat nebija karš, bet low intensity conflict 10 gadu garumā vai counterinsurgency operation. Vēršu uzmanību uz kritušo un ievainoto attiecību afgāņos 1 uz 5, pie īsta kara 1 KIA uz 10 WIA var būt pilnīgi mierīgi. Slodze uz loģistiku milzīga, ja medevac nedarbojas kā nākas WIA pārvēršaas par KIA pa ceļam uz šķirotavu.

         По уточненным данным, за весь период афганской войны Советский Союз потерял 14427 человек, около 200 до сих пор числятся пропавшими без вести; ранения и контузии получили более 53 тысяч военнослужащих. Из 11 294 солдат и офицеров, уволенных с военной службы по состоянию здоровья, остались инвалидами 10 751. Нередко высказываются мнения, что данные о человеческих потерях сознательно занижены, но достоверных источников, на которые можно опираться для независимого подсчета, не приводится. Потери техники составили 109 самолетов, 322 вертолета, 147 танков, почти полторы тысячи БТР и БМП. По оценкам экономистов, финансовые потери Советского Союза от войны в Афганистане составляют от 70 до 80 млрд долларов.

   • >>VB
    mani tomēr pārsteidz tas neprāts, kas valda ru.
    ja es, kurš nav virsnieks, jau pirmās/otrās dienas vakarā sapratu, ka ru ir jau paspējuši kārtīgi ap.irsties un ka vajadzētu šo pasākumu ātri izrullēt ar itkā “pabaidīšanu” un atkāpties, tad ru turpināja šo ārprātu.
    vasaras sākumā ru vajadzēja sākt saudzēt savas armijas atliekas, ierakties trīs līnijās un tupa sēdēt aizsardzībā, bet ru turpināja noliet savas vēl kaujasspējīgās vienības.
    tagad ru var mēģināt mobilizēt miljonu, lai imitētu muskuļus, bet nekādā gadījumā šo gaļas masu nedrīkst sūtīt uz fronti, lai viņi nenokļūtu kautuvē. bet, ja divreiz pu/ģenerāļi pieļāvuši mega stratēģiskas kļūdas, tad kāpēc lai nesa.istos meistarībā arī šoreiz?! būs bezjēdzīgi daudz nāvju, ko ar veselo saprātu grūti sagremot.
    kā mēs visi zinām, tad triecienšautene galvenokārt ir tikai tāds pašaizsardzības ierocis. no tās mobilizētās gaļas masas jāspēj izveidot kaut cik kaujasspējīgas vienības, kurās ir ložmetējnieki, granātnieki, zenītieroču operatori, transporta vadītāji, sakarnieki, mediķi utt un viņiem visiem nodrošināt apgādi. es neredzu šajos video nevienu instruktoru/komandieri, kurš to visu mācīs un komandēs… arī nodrošinājumu nē.
    fināls: simtu tūkstošu morāli un fiziski sakropļotu ļautiņu, kuri gribēs taisīt revolūciju, atgriezīsies ru. kā jūs domājat, vai šādu pūli ar salauztu psihi spēs savaldīt “musors”, kurš tagad ru ielās spējīgs iekaustīt ar stekiem tikai hipsterus un sievietes?!

    • https://meduza.io/news/2022/09/27/pravozaschitniki-zayavili-chto-mobilizovannyh-rossiyan-vezut-na-front-bez-podgotovki tātad sūtīs neapmācītus.
     Gaidām nakošos video apstiprinājumus no frontes. Pēc nedēļas jāskatās, cik liels procents nebūs nogalināti vai saņemti gūstā. Tālāk lielākajai daļai ilgais ceļš celofāna maisos vai caur gūstekņu apmaiņu atpakaļ uz ru. Pēc 3-6 mēnešiem jāsākas neapmierinātībai sabiedrības masās… cerams.

     • Pēc mēneša, tie čmobiki (no Častičnaja MOBilizacija)kuri izdzīvos, nepadosies vai nedezertēs, būs diezgan ok karavīri. Ukraiņi arī caur to mācījās 2014.-2015.
      Atliekot malā tēmu par RU iekšpolitisko atsitienu no mobilizācijas, čmobiki skaitā 200K-300K būs faktors ne par labu UA. Iet uzbrukumā vajag TAGAD un ieročus UA jādod TAGAD, bet neizskatās, ka tas notiek. Baidenam novembrī vēlēšanas, biedram Xi arī. Šo kungu komandas spēlēs ļoti uzmanīgi ar vienu domu par šefa pārvēlēšanu.

        • domājams, ka paralēli arī ukraiņi paši veic savu karavīru apmācību, kuru instruktori jau iepriekš mācījušies no mūsu instruktoriem pēc UK skolas programmas.
         bet Tev taisnība, NATO jāspēj savā teritorijā apmācīt arī 100k ukraiņu karavīru. ja tas jau nenotiek, tad jāsāk nekavējoties. bet tas pašiem ukraiņiem jāpieprasa militārajā palīdzībā.

      • vismaz nezināšanu nenoslēpj zem biezas patriotisma kārtas. Pēc teksta aitu bars tiks mēnesi drillēts. Nav daudz, bet iespējams vairāk kā vidējais statistiskais LV zemessargs + lielai daļai OMD pieredze

       • pēc darbiem pa taisno tiek nosūtīts uz fronti…
        pat vidējais statistiskais LV zemessargs ierindā netur rokas kabatā!- itkā sīkums, bet norāda uz vienības morālo stāvokli.
        omd ir labi, bet bez pārapmācības ar tanku vairs nemācēs rīkoties.

  • kara daļai ir interese max ātri aizsūtīt mobikus uz fronti, lai nesmērē kazarmu grīdu.

   https://twitter.com/wartranslated/status/1574483334679478284 nekas izņemot formu un automātu (varbūt veste un ķivere) no kroņa nav gaidāms – guļammaisi, paklāji, medicīna uz pašu pleciem. 2. armija pasaulē.
   Vispār nesaprotu cilvēku izvēles – cietums salīdzinājumam izklausās pēc all-inclusive kūrorta. pie tam visus neiesēdinās un cerība uz amnestiju pēc režīma/fīrera maiņas

   • Līdz cietumam Krievijā var arī nenonākt,par dzimtenes nodevību var “nopetušīt” jau sizo vai etapa laikā,vai nomočīt vispār.

    • Risinājums it kā būtu dabūt nelielu termiņu cietumā. Kaut gan arī bez garantijas, var aizsūtīt uz fronti bez cietuma. Var no cietuma savākt.
     Man šķiet, ka, ja es tur dzīvotu, es uz laukiem uz dažiem mēnešiem aizmuktu. Var būt kipišs beigtos pa to laiku vai kaut kāda kārtība parādītos armijā pēc pirmā neveiksmīgā viļņa.

     • Lauki ir variants,katrā ziņā tālāk no civilizācijas.
      Šobrīd lielākā daļa izvēlas mukt uz ārzemēm un riskē tapt noķertiem.Pašlaik ņem nost čmobiku putas,pēc tam jau smelsies nopietnāk.Kā savulaik Zintnieks rakstīja par Alisi Brīnumzemē,Rusņā ir tas pats.Joprojām daudzi brīnās par tur notiekošo.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.