Informācija noziedzniekiem un bez vēsts pazudušajiem


vara bungas: Grozīs Nacionālo bruņoto spēku likuma 6.1 panta ceturto daļu, nosakot  “tādas Militārās policijas tiesības, kas izriet no Militārās policijas kompetences”.  Mums aug paralēlā policija.

avots

Bija:

“(4) Militārās policijas amatpersonām, pildot dienesta pienākumus, atbilstoši kompetencei ir tiesības Aizsardzības ministrijas valdījumā esošajos objektos, apsargājamos objektos un militāro pasākumu norises vietās, ja ir pamatotas aizdomas, ka persona izdarījusi likumpārkāpumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbaudīt šo personu, lai konstatētu, vai tā ir lietojusi alkoholu, narkotiskās, psihotropās vai toksiskās vielas.”

Būs, ja Saeima atbalstīs:

“(4) Militārās policijas amatpersonām, pildot tiem uzliktos pienākumus atbilstoši Militārās policijas kompetencei, ir tiesības:

 • prasīt, lai personas pārtrauc likumpārkāpumus un citu rīcību, kas traucē Militārās policijas pilnvaru izpildi, kā arī pielietot pret likumpārkāpējiem paredzētos piespiedu līdzekļus;
 • pārbaudīt personām, kuras tiek turētas aizdomās par likumpārkāpumu izdarīšanu, personību apliecinošos dokumentus, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami to tiesību normu ievērošanas pārbaudei, kuru izpildes kontrole un uzraudzība uzdota Militārajai policijai;
 • veikt personu aptauju, pieņemt paskaidrojumus, kā arī izsaukt uz iestādi jebkuru personu lietas vai materiālu izskatīšanai;

4) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aizturēt un līdz nodošanai kompetentām iestādēm turēt apsardzībā personas, kuras tiek turētas aizdomās par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu;

5) izpildot lēmumu par personas piespiedu atvešanu, nogādāt personu uz kompetento iestādi (tai skaitā iestādi ekspertīzes veikšanai) vai, ja nepieciešams, uz Militāro policiju un turēt iestādē, līdz persona tiek nogādāta uz tiesu vai prokuratūru, vai ekspertīzes veikšanai, bet ne ilgāk par četrām stundām;

6) iegūt pirkstu (delnu) nospiedumus, citus personu identifikācijai nepieciešamos datus un skaņu ierakstus, fotografēt un filmēt aizturētas, aizdomās turētas, apsūdzētas un administratīvi aizturētās personas, kā arī personas, kuras izdarījušas citus likumpārkāpumus, ja tās apzināti pretojas personības noskaidrošanai;

7) dienesta pienākumu izpildē veikt audio un video fiksāciju, novērot publiskas vietas, Aizsardzības ministrijas valdījumā vai turējumā esošus objektus (ēkas, telpas un teritoriju), militāros objektus un tajos esošās personas, tai skaitā, izmantojot tehniskos līdzekļus, lai savlaicīgi novērstu un atklātu noziedzīgu nodarījumu, iespējamo valsts drošības vai sabiedriskās kārtības apdraudējumu vai nodrošinātu apsargājamo objektu un personu drošību;

8) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūt bioloģiskos materiālus;

9) ar attiecīgā valdītāja atļauju apskatīt publiski nepieejamas vietas un tajās esošos priekšmetus;

10) uz laiku ierobežot vai pārtraukt transporta vai gājēju kustību ielās un uz ceļiem, kā arī personu iekļūšanu atsevišķās vietās vai objektos un izkļūšanu no tiem, ja to prasa sabiedrības drošības, personu dzīvības, veselības un mantas aizsardzības, kā arī izmeklēšanas intereses;

11) jebkurā diennakts laikā iekļūt dzīvojamā telpā bez tajā dzīvojošo personu atļaujas (ja nepieciešams, lietojot fizisku spēku) gadījumos, kad persona aizturama nozieguma vietā vai apdraudēta citu personu dzīvība;

12) jebkurā diennakts laikā iekļūt nedzīvojamās telpās un zemes gabalu teritorijā (ja nepieciešams, lietojot fizisku spēku), izņemot tās nedzīvojamās telpas un zemes gabalu teritoriju, kam ir eksteritoriāls vai speciālā režīma statuss, gadījumos, kad persona aizturama nozieguma vietā, apdraudēta citu personu dzīvība, ir pamatotas aizdomas, ka tajā atrodas persona, kura tiek turēta aizdomās, apsūdzēta vai notiesāta par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, un izvairās no izmeklēšanas, tiesas vai soda izciešanas, kā arī stihisko nelaimju un citu ārkārtēju notikumu gadījumos, kad apdraudēta personu un sabiedrības drošība;

13) pārbaudīt personas ar ekspresdiagnostikas testu narkotisko un psihotropo vielu konstatēšanai organismā, portatīvajām alkohola koncentrācijas noteikšanas mērierīcēm vai nogādāt šīs personas pārbaudei ārstniecības iestādē nolūkā konstatēt, vai personas ir lietojušas alkoholu, narkotiskās, psihotropās vai toksiskās vielas;

14) izdarīt lidmašīnu pasažieru rokas bagāžas un citas bagāžas pārbaudi, bet, ja nepieciešams, arī pasažieru apskati, izņemot diplomātisko un konsulāro pārstāvju un Latvijas Republikas deputātu un viņu bagāžas pārbaudi un apskati;

15) apturēt transportlīdzekli un izdarīt tā apskati, ja ir pamats domāt, ka transportlīdzekļa vadītājs ir pārkāpis ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu prasības vai transportlīdzeklis izmantots likumpārkāpuma izdarīšanā;

16) aizliegt lietot transportlīdzekļus, kuru tehniskais stāvoklis apdraud transporta kustības drošību;

17) veikt operatīvās darbības pasākumus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto;

18) dienesta vajadzībām, bez atlīdzības izmantot valsts un pašvaldību iestādēm piederošos elektroniskos sakaru līdzekļus;

19) bez atlīdzības izmantot sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus, pašvaldību interneta vietnes, valsts iestāžu un pašvaldību kontus sociālajos medijos, lai noskaidrotu noziedzīga nodarījuma izdarīšanas apstākļus un personas, kas to izdarījušas, meklētu noziedzniekus un bezvēsts pazudušos, kā arī lai veiktu likumpārkāpumu profilaksi;

20) pieprasīt un saņemt bez maksas no publiskām personām un privātpersonām informāciju, dokumentus un citus materiālus;

Papildinās likuma 6.1 pantu ar jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ikreiz, kad Militārās policijas darbinieki šā panta ceturtās daļas 11. punktā paredzētajos gadījumos ir iekļuvuši personu dzīvojamās telpās pret iemītnieku gribu vai lietojot fizisku spēku, par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā rakstveidā jāziņo prokuroram. Jebkurā citā gadījumā iekļūšana dzīvojamās un citās telpās ir pieļaujama tikai likumā noteiktajos gadījumos uz tiesneša lēmuma pamata vai neatliekamos gadījumos ar prokurora piekrišanu.”

13 domas par “Informācija noziedzniekiem un bez vēsts pazudušajiem

 1. Praktiski tiek novienādotas tiesības ar valsts policiju. Vēl viena policijas sturktūra, tikai zem citas ministrijas.

   • Tādā veidā – ar būtiskām izmaiņām citas nozares struktūrvienības kompetencē, turklāt vēl ar acīmredzamas melošanas palīdzību (aizbildinoties, ka viss šis it kā attiecoties uz “Militārās policijas kompetenci”) – reformas Valsts policijā nav iespējams veikt pat nosacīti. Ja šo tiešām kāds saista ar iekšējo drošību, tad tas izskatās pēc “Rosgvardijas” piemēra kopēšanas.

  • Kaut kādā ziņā loģiski, ja MP ir tās pašas tiesības attiecībā uz militārajiem objektiem, kravām, personām utt.

 2. militārpolicejiska valsts:
  11) jebkurā diennakts laikā iekļūt dzīvojamā telpā bez tajā dzīvojošo personu atļaujas (ja nepieciešams, lietojot fizisku spēku) gadījumos, kad persona aizturama nozieguma vietā vai apdraudēta citu personu dzīvība;

  militārā policija ir veidota, lai novērstu un izmeklētu militārpersonu pastrādātos noziedzīgos nodarījumus – savāktu apdzērušos zaldātus, un izmeklētu zādzības no noliktavām.

  Policijai teorētiski ir speciāla izglītība – MP arī tāda ir/būs?

  Covid ēnā visādi ērmīgi likumprojekti nāk dienasgaismā – laikam ministrijās vairs nav pieaugušo, kas pārlasa gēla nagu puišu kreatīvo lidojumu.

  • Piemēram, hakeris lauž vaļā NBS serveri. Skaidrs, ka viņa darbības ir nekavējoties jāpārtrauc.
   Par izglītību parasti jau MP attiecībā uz civilpersonām uzreiz jāsauc VP. T.i. ja to hakeri aiztur, ielaužoties dzīvoklī, tad jāsagaida VP un jāsāk process.

  • MP tiešām ir paliela struktūrvienība (90% štata nokomplektējums Bn izmēra vienībai), bet tur ir arī prezidenta un objektu stacionārās apsardzes pienākums. Tagad būs arī ar valsts policijai līdzīgām tiesībām. Ja vēlāk paplašinās kompetenci, tad pielietošanas iespejas ārpus NBS ierobežo tikai fantāzija.

  • nekā neloģiska tajos likumos nav. ja dezertieris ir iebarikādējies savā dzīvoklī ar granātmetēju, tad tikai loģiski būtu nesūtīt valsts policiju. tur drīzāk jāskata konteksts par katru situāciju atsevišķi.

   • Priekš dezertiera ar granātmetēju ir paredzēti tādi “vitamīni” kā “Omega” – realitātē. Var jau būt, ka MP struktūrā ir paredzēta apakšvienība ar “Omegas” kapacitāti vai tiek plānota.

    • Ar “Omegas” kapacitāti daļēji ir SUV. Bet arī MP jābūt šādai kapacitātei, jo var notikt kāda militāra objekta sagrābšana ar iebarikadēšanos tajā. Cik man zināms ir arī, jo misijās bija MP vienība, kas objektos gāja iekšā.

 3. “11) jebkurā diennakts laikā iekļūt dzīvojamā telpā bez tajā dzīvojošo personu atļaujas (ja nepieciešams, lietojot fizisku spēku) gadījumos, kad persona aizturama nozieguma vietā vai apdraudēta citu personu dzīvība;” – Pilnīgi nevajadzīgs pants, kurš tikai leģimitizē pilsoņu tiesību pārkāpumus. Jau šobrīd ir atļauts pārkāpt likumus, ja tādējādi tiek novērsts smagāks pārkāpums. Līdz ar to iebrucēju pienākums ir pierādīt, ka viņiem bija pamats pārkāpt cilvēku pamattiesības, lai kādu glābtu. Tagad varēs uz šo punktu aprakstīties un staipīt likumu pēc patikas.

  “izņemot tās nedzīvojamās telpas un zemes gabalu teritoriju, kam ir eksteritoriāls vai speciālā režīma statuss” – un atkal ārvalstu diplomātu un spiegu tiesības ir svarīgākas par pilsoņu tiesībām.

 4. “par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā rakstveidā jāziņo prokuroram” – šim jābūt ar elekronisko parakstu obligāti, lai nevarētu viltot dokumentus.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.